3312111
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1791
1103
2894
3290360
75985
117051
3312111

Your IP: 192.168.2.69
2024-06-24 14:07

ปลอดภัยไปด้วยกัน

เทคนิคการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน

 

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.31 การดำเนินการเมื่อครอบครองสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.32 สาระสำคัญกฎกระทรวงฯ ที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 (1)

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.33 สาระสำคัญกฎกระทรวงฯ ที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 (2)

ช่อง Youtube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ช่อง Youtube ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/งบทดลอง

ก.แรงงาน พัฒนาศักยภาพล่ามภาษา ขยายโอกาสลูกจ้างต่างด้าวเข้าถึงสิทธิตาม

Post on 24 มีนาคม 2560
by osh7
ฮิต: 2223

กระทรวงแรงงาน โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขยายโอกาสการเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายลูกจ้างต่างด้าว ส่งล่ามภาษาแก้ปัญหาด้านภาษาพร้อมเสริมความรู้ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สื่อภาษา(ล่าม)  รุ่นที่ ๒/๒๕๖๐ ณ โรงแรมปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท เขตดินแดง กรุงเทพฯ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ว่า

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างตามกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้รับการพิทักษ์สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายและสามารถเข้าถึงบริการทางกฎหมายได้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จัดจ้างเจ้าหน้าที่สื่อ(ล่าม)ภาษากัมพูชา ภาษาเมียนม่าเข้าไปเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจแรงงาน ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างแรงงานต่างด้าวกับเจ้าหน้าที่ช่วยลดช่องว่างด้านภาษาที่อาจเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สื่อภาษา(ล่าม)จะปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานจำนวนมาก เช่น จังหวัดประจวบคิรีขันธ์ ตราด สมุทรสาคร เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสื่อกลางในการให้ข้อมูลเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายแรงงานแก่ลูกจ้างต่างด้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กสร.ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่ล่ามภาษาดังกล่าว เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทภารกิจของกสร.ในการคุ้มครองลูกจ้าง ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถสื่อสารข้อกฎหมายและแนวทางการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ได้ถูกต้อง ชัดเจน ซึ่งจะส่งผลให้ลูกจ้างต่างด้าวได้รับสิทธิประโยชน์และเข้าถึงบริการของกสร.ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับเจ้าหน้าที่สื่อภาษาที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สื่อสารภาษาและผู้ประสานงานด้านภาษากัมพูชาและเมียนมา ประจำศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) ๓๒ ศูนย์ จำนวน ๕๐ คน