3212375
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2841
4521
25240
3159311
93300
109203
3212375

Your IP: 192.168.2.69
2024-05-25 15:41

ปลอดภัยไปด้วยกัน

เทคนิคการประเมินความเสี่ยงในการทำงาน

 

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.31 การดำเนินการเมื่อครอบครองสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.32 สาระสำคัญกฎกระทรวงฯ ที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 (1)

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.33 สาระสำคัญกฎกระทรวงฯ ที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 (2)

ช่อง Youtube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ช่อง Youtube ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/งบทดลอง

ประวัติ

Post on 03 ธันวาคม 2558
by Super User
ฮิต: 37359

ประวัติความเป็นมา
               ปัจจุบันภาครัฐมีความตระหนักถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัยในการทำงาน การเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ซึ่งเป็นความสูญเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม     จึงได้ จัดตั้งสถาบันความปลอดภัยในการทำงานขึ้น ในปี พ.ศ. 2526 ซึ่ง ปัจจุบันได้มีการแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใหม่โดยรวมภารกิจของ กองตรวจความปลอดภัย   

และสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน เป็น “สานักความปลอดภัยแรงงาน” และ เปลี่ยนเป็น “กองความปลอดภัยแรงงาน” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและเห็นชอบในหลักการกาหนดให้ “ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 6” ซึ่งเดิมชื่อ “ศูนย์ความ ปลอดภัยในการทางานพื้นที่ 4” เป็นกลุ่มงานภายใต้สานักความ ปลอดภัยแรงงาน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการ และ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพ อนามัยดี” ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นาไปสู่ความเข้มแข็ง ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน และต่อมาเพื่อให้การ บริหารจัดการภารกิจของศูนย์ความปลอดภัย สานักความปลอดภัย แรงงานเป็นปัจจุบัน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสอดคล้องกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 7” ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น “ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7”

พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7 มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

พันธกิจ
1. พัฒนามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับ มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ใน ทุกภาคส่วน
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ภารกิจ
- งานสนับสนุนการปฏิบัติงานความปลอดภัยแรงงานเชิงเทคนิคและวิชาการ
- งานตรวจความปลอดภัยแรงงานเชิงเทคนิคและสนับสนุนการตรวจตามกฎหมายความปลอดภัยแรงงาน
- งานประสานการตรวจสอบและประเมินบุคคล นิติบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้บริการความปลอดภัยแรงงาน
- งานให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับความปลอดภัยแรงงาน
- งานสอบ สวน วิเคราะห์อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน
- งานรณรงค์ ส่งเสริมด้านความปลอดภัยแรงงาน
- งานสนับสนุนสถานประกอบกิจการในการเฝ้าระวังสุขภาพ/สิ่งแวดล้อมในการทำงาน
- งานส่งเสริม ประสานงานและประเมินระบบการทางาน เครือข่าย ความปลอดภัยแรงงาน
- ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงาน
- ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริการของศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7
               เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ มีดังนี้
1. บริการด้านสุขศาสตร์แรงงาน - ให้คำแนะนาการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ให้คาแนะนาในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
2. บริการด้านสารสนเทศความปลอดภัย
- บริการสืบค้นข้อมูลความปลอดภัยในการทางานแก่ผู้สนใจ
- บริการข้อมูลความปลอดภัยจากฐานข้อมูลต่างๆ
- บริการห้องสมุดวิชาการด้านความปลอดภัย
- บริการสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการด้านความปลอดภัย /ข่าวสารความปลอดภัย
- เอกสารความปลอดภัย / ข้อปฏิบัติความปลอดภัย / ข้อมูลเคมีภัณฑ์
- บริการให้คาปรึกษา / ตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยแรงงาน
3. บริการด้านการฝึกอบรม/นิทรรศการ
- บริการข้อมูลวิทยากรบรรยายด้านความปลอดภัยแรงงาน
- บริการบอร์ดนิทรรศการความปลอดภัยแรงงาน