8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

3 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน จับมือ ปลูกสำนึกด้านความปลอดภัยให้เยาวชน

Post by Osh7
on 18 มิถุนายน 2561
ฮิต: 462

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านความปลอดภัย โดยกำหนดให้การขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand เป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนในดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน ได้จัดทำโครงการ"Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน" เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลากรในสถานศึกษา และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวสู่สถานศึกษาโดยจะเริ่มนำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ กสร.จึงได้ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทำบันทึกความร่วมมือ "การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา"เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยสู่เยาวชน สร้างนิสัยความปลอดภัยให้เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยและร่วมเป็นเครือข่ายและรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้กสร.ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ"การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา" ระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี


ก.แรงงาน จัดงาน 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ 2561 ใช้กลไกประชารัฐสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand

Post by Osh7
on 11 พฤษภาคม 2561
ฮิต: 393

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดงาน 10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ใช้กลไกประชารัฐสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ณ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รำลึกถึงเหตุโศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตาเคเดอร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 และตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน รวมทั้งเป็นแรงผลักดันให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมมือกันดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัยจากอุบัติเหตุและมีสุขภาพอนามัยดี ในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดให้การขับเคลื่อน "ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยหรือ Safety Thailand" เป็นนโยบายเร่งด่วนในการดำเนินการ ด้วยการตรวจบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจัง ควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่ผู้เกี่ยวข้อง

และบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อผลสัมฤทธิ์ที่จะมีต่อประชาชน คือ การลดอัตราการประสบอันตรายและการเสียชีวิตจากการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า สำหรับการจัดงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 จัดขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของภาครัฐในการที่จะดูแลแรงงานให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี และแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการเป็นพลัง ขับเคลื่อน Safety Thailand ร่วมกับกระทรวงแรงงานตามแนวทางประชารัฐ เพื่อให้ความปลอดภัยในการทำงานเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงและปลอดภัยอย่างแท้จริง

ก.แรงงาน ลุยสถานศึกษา สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

Post by Osh7
on 01 มิถุนายน 2561
ฮิต: 305

กระทรวงแรงงาน เดินหน้า Safety Thailand มุ่งเป้าสถานศึกษาทั่วประเทศ ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน เน้นนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรด้านการศึกษาต้องปลอดภัย พร้อมสร้างจิตสำนึกก่อนเข้าสู่วัยทำงาน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า การดำเนินการ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นนโยบายที่กระทรวงแรงงาน โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญและได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ด้วยการตรวจและบังคับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน คุ้มครองคนทำงานทุกคนให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี นอกจากนี้ ยังได้เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในเชิงป้องกัน โดยเริ่มบ่มเพาะตั้งแต่วัยนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและความตระหนักจนเกิดเป็นวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่สุด

อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนตามแนวทางประชารัฐ โดยในปี 2561 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ความปลอดภัย คือภูมิคุ้มกันชีวิต ฝึกคิด ฝึกทำ ตั้งแต่วันนี้ โดยเชิญชวนสถานศึกษาทั่วประเทศตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา รวมถึงการศึกษานอกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 29 มิถุนายน 2561 สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินจะได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรเพื่อยกย่องว่าสถานศึกษาของท่านเป็นต้นแบบที่ดีในการดำเนินการความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา สำหรับหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดและรายละเอียดอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128 ต่อ 709 หรือติดตามจากเว็บไซต์ www.oshthai.org