8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

กสร. จับมือกรมการปกครอง ใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับการตรวจแรงงาน

Post by Osh7
on 28 สิงหาคม 2560
ฮิต: 348

              กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงานจับมือ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service) และข้อตกลงว่าด้วยการใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน เพื่อเสริมประสิทธิภาพการตรวจแรงงาน ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร วันที่ 23 สิงหาคม 2560
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวภายหลังร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯกับกรมการปกครองว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวโดยกำหนดเป็นนโยบายการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์                 (e-Government) ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการและ การให้บริการประชาชน ซึ่งกสร.ได้นำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เช่น   การให้บริการระบบ E-service ระบบการตรวจแรงงาน แรงงานในกิจการประมงทะเลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet เป็นต้น สำหรับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในวันนี้ จะเป็นการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของการดำเนินการตามภารกิจสำคัญในการคุ้มครองแรงงาน และแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน เนื่องจากกรมการปกครองเป็นเจ้าของข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามภารกิจหลัก ได้แก่ การตรวจคุ้มครองแรงงาน การรับและวินิจฉัยคำร้อง ซึ่งข้อมูลบุคคลที่เชื่อมโยงนั้นกรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีในการตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว อันส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/prg/2699751

 

กสร. ชูคนทำงานรุ่นใหม่ต้องปลอดภัยและสุขภาพดี

Post by Osh7
on 30 เมษายน 2561
ฮิต: 179

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดกิจกรรมวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากลประจำปี 2561 ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ปลอดภัยสุขภาพดี พร้อมร่วมมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานให้เกิดขึ้นกับแรงงานรุ่นใหม่

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่นแยกตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ว่า องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่ได้กำหนดให้วันที่ 28 เมษายนของทุกปี เป็นวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล เพื่อรณรงค์ส่งเสริมแนวคิดในการสร้างและพัฒนาให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างยั่งยืน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ซึ่งในปีนี้องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับการรณรงค์ คือ "คนรุ่นใหม่ปลอดภัยและสุขภาพดี" (Generation Safe and Healthy) ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานมีความปลอดภัยในการทำงานและมีสุขภาพอนามัยที่ดี เนื่องจากแรงงานรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 15 – 24 ปี มีความเสี่ยงต่อการประสบอันตรายจากการทำงานเนื่องจากขาดประสบการณ์ในการทำงาน ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง หัวหน้างาน และเครือข่ายด้านความปลอดภัย ทั้งในการปรับปรุงสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัย การรณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่แรงงานรุ่นใหม่

รองอธิบดี กสร. กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากลประจำปี 2561นอกจากจะเป็นการรณรงค์และสร้างความร่วมมือกับนายจ้าง ลูกจ้าง และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน ในการร่วมกันสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นกับแรงงานรุ่นใหม่แล้ว ยังเป็นแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมที่จะขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอีกทางหนึ่งด้วย


กสร. ติวเข้ม นายจ้าง ลูกจ้าง ป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน

Post by Osh7
on 01 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 206

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ติวเข้มนายจ้าง ลูกจ้างไทย-ต่างด้าว ให้มีความรู้ด้านความปลอดภัย ในการทำงาน ร่วมสร้างจิตสำนึกป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานถือเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรก ๆ ที่ทุกฝ่ายต้องคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทย หรือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยย่อมต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน กสร. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองแรงงานให้มีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจึงได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ สิทธิด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว รวมไปถึงนายจ้างมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และเพื่อปลูกจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานโดยการจัดอบรมให้ความรู้ และจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปชี้แจง ให้ความรู้แก่แรงงานและนายจ้างในสถานประกอบกิจการ โดยมีเป้าหมายหลักคืออัตราการประสบอันตรายจากการทำงานของประเทศไทยต้องลดลง

"การดูแลแรงงานที่ทำงานในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าวให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในการทำงาน เป็นความมุ่งมั่นของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใต้นโยบาย Safety Thailand ซึ่งเป็นนโยบายหลักของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตลอดจนสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่กำหนดให้ดูแลแรงงานทุกคนให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสามารถตอบสนองการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตของประเทศไทยในอนาคตต่อไป" อธิบดีกสร.กล่าว


กสร. ดัน 3 โครงการใหญ่แก้ค้ามนุษย์

Post by Osh7
on 07 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 186

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผลักดัน 3 โครงการ เดินหน้าคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเลแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ หวังได้จัดอันดับ Tier2 ภายในปี 61

               นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. มุ่งมั่นดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน อย่างจริงจังมาโดยตลอด และในปีงบประมาณ 2561 กสร. มีแผนบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ เพื่อพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2558 - 2564) นโยบายของรัฐบาล และแผนแม่บทอื่น ๆ ซึ่งจะดำเนินการภายใต้ 3 โครงการ ได้แก่ โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย มีกิจกรรมหลัก คือ ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย คือ ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 46,450 คน และโครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล กำกับ ดูแลแรงงานในเรือประมงทะเลให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่า 5,550 คน

              นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า กสร. ดำเนินงานตามแผนงานดังกล่าวเพื่อมุ่งพัฒนากลไกลการบริหารจัดการในเชิงนโยบายและการขับเคลื่อน โดยร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ และพัฒนาป้องกันปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสิทธิความเป็นมนุษย์ มีความรู้ สามารถป้องกันตนเองจากการค้ามนุษย์ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาในระดับชุมชน รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการป้องกันและคุ้มครองแรงงานประมงไทย โดยการตรวจแรงงานประมงแบบบูรณาการในเขตน่านน้ำไทย ซึ่งมุ่งหวังว่าประเทศไทยจะได้รับการจัดอันดับสถานการณ์การค้ามนุษย์สู่ระดับ Tier2 ให้สำเร็จภายในปี 2561 นี้