8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

กสร. จัดโครงการ “การเสริมสร้างวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนความรู้คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง” ประจำปี ๒๕๖๑

Post by Osh7
on 03 กันยายน 2561
ฮิต: 810

  

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การเสริมสร้างวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนความรู้คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง” ประจำปี ๒๕๖๑ และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” โดยมีนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กล่าวรายงาน และนายประภาส ศิลปรัศมี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องไทรโยค โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการดังกล่าว กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนความปลอดภัยฯ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของกองทุนความปลอดภัยฯ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน

กสร. จับมือ อปท. ลุยเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานสู่ท้องถิ่น

Post by Osh7
on 08 มกราคม 2561
ฮิต: 296

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บูรณาการร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานสู่ระดับท้องถิ่น มุ่งคุ้มครองความปลอดภัยคนทำงานอย่างทั่วถึง ลดการเกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย โดยบูรณาการผ่านกลไกประชารัฐ มุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการทำงานตามโครงการ Safety Thailand ซึ่งที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ แต่เพื่อให้การคุ้มครองดูแลคนทำงานครอบคลุมทุกภาคส่วน กสร. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานลงสู่ระดับท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานสู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน" โดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยอาชีวอนามัยประเทศไทยระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้ อปท. มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามพรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 รวมไปถึงการกำกับดูแลผู้รับเหมางานก่อสร้าง ผู้รับเหมางานทั่วไปในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่แรงงานภาคเกษตร แรงงานนอกระบบ และผู้รับงานไปทำที่บ้าน และมุ่งส่งเสริมการสร้างเครือข่าย "ท้องถิ่นร่วมใจ แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี"

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กสร. ได้มุ่งส่งเสริมให้ อปท. มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามมาตรฐาน หรือมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยฝึกอบรมในพื้นที่ของอปท. ได้รับใบอนุญาตให้ฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นจากกสร. แล้ว 337 แห่ง มีประชาชนที่เกี่ยวข้อง 13,744,665 คน จากจำนวนอปท.ทั่วประเทศ 7,852 แห่ง ทั้งนี้ กสร. จะเร่งขยายความร่วมมือ และขับเคลื่อนการดำเนินงานลงสู่ระดับท้องถิ่นและชุมชนให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน