8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับหน่วยฝึกอบรมดับเพลิง

Post by Osh7
on 14 สิงหาคม 2561
ฮิต: 469

กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวสารเคมีอันตราย

Post by Osh7
on 20 สิงหาคม 2561
ฮิต: 1013

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระบุ ปี 60 เลิกจ้างงาน 6,204 คน พบกิจการผลิตและจำหน่ายมากที่สุด

Post by Osh7
on 06 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 238

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผย สถานการณ์เลิกจ้างปี 60 อยู่ในทิศทางที่ดี ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 6,204 คน ส่วนใหญ่กิจการการผลิตและจำหน่าย
            นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยสถานการณ์เลิกจ้างประจำปี 2560 ว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 สถานประกอบการ 357 แห่ง เลิกจ้างลูกจ้างจำนวน 6,204 คน เป็นเงินสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างได้รับ รวมทั้งสิ้น 183,071,353.53 บาท โดยกิจการที่เลิกจ้างมากที่สุดได้แก่ กิจการการผลิตและจำหน่าย เลิกจ้างร้อยละ 41 กิจการอื่น ๆ เช่น จัดทำเอกสาร ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้อยละ 17 กิจการสื่อสาร โทรคมนาคม โรงแรม สถานบันเทิง งานบริการ ร้อยละ 10 กิจการก่อสร้าง ร้อยละ 9 และกิจการขนส่ง รักษาความปลอดภัย แม่บ้าน ร้อยละ 4 โดยพบการเลิกจ้างมากที่สุดในพื้นที่ภาคกลาง หากเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันกับปีงบประมาณ 2559 ซึ่งมีสถานประกอบกิจการเลิกจ้าง 249 แห่ง ลูกจ้าง 14,760 คน พบว่ามีสถานประกอบกิจการเลิกจ้างมากกว่า แต่จำนวนลูกจ้างลดลง ซึ่งถือได้ว่าสถานการณ์ด้านแรงงานยังคงอยู่ในทิศทางที่ดี
             นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า ถึงแม้สถานการณ์เลิกจ้างจะดีขึ้น แต่ กสร. ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเฝ้าระวังสถานประกอบกิจการที่มีแนวโน้มการเลิกจ้าง ซึ่งมีสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงประเภทกิจการผลิตและจำหน่าย จำนวน 2 แห่ง และขนส่ง 3 แห่ง ลูกจ้าง 895 คน รวมไปถึง สถานประกอบกิจการกลุ่มอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ หากสถานประกอบกิจการมีการเลิกจ้างลูกจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามที่กฎหมายกำหนด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน 1546

กภ.ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

Post by Osh7
on 15 มกราคม 2561
ฮิต: 337

              นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน มอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยในการทำงาน ผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่ร่วมสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ สำนักงานเลขานุการกรม โดยกองความปลอดภัยแรงงานร่วมสนับสนุนบูธ /เกมส์จับคู่ความปลอดภัย /การสาธิตอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย รวมทั้งร่วมสนับสนุนของรางวัลซึ่งได้รับการประสานความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7 10 11 และ 12 ในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน อธิบดี รองอธิบดีและผู้บริหารกรมให้เกียรติร่วมมอบรางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนที่ร่วมงานพร้อมถ่ายภาพร่วมกับผู้ร่วมกิจกรรม

 

กสร. คุมเข้มด้านความปลอดภัย จัดอบรมวิทยากรป้องกันอัคคีภัย

Post by Osh7
on 29 มีนาคม 2561
ฮิต: 276

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คุมเข้มงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ตั้งเป้าถ่ายทอดให้ลูกจ้าง นายจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเกิดอันตรายจากการทำงาน

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรป้องกันและระงับอัคคีภัยว่า กสร. ได้ออกใบอนุญาตให้นิติบุคคล เป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน สามารถดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นเครือข่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ลูกจ้างและนายจ้างในสถานประกอบกิจการ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน รวมทั้งความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดกับสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ วิทยากรฝึกอบรมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องไปยังนายจ้าง ลูกจ้าง จึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมไปถึงต้องได้รับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีการป้องกันอัคคีภัยที่ทันสมัยและต้องคำนึงคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพด้วย

นายทศพล กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้วิทยากรของหน่วยงานฝึกอบรมมีองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเจตนารมณ์ และรายละเอียดของกฎหมาย รวมทั้งแนวทางในการนำกฎหมายไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ กสร. จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นวิทยากรจากหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับใบอนุญาตในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวม 280 คน โดยมีมุ่งเน้นให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดสู่นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ