8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

ก.แรงงาน ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้างหยุดงาน 26 ต.ค. 60

Post by Osh7
on 25 ตุลาคม 2560
ฮิต: 246

           กระทรวงแรงงาน ออกประกาศขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการหยุดงานในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อให้ลูกจ้างได้เข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ ในการจัดงานวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อให้ลูกจ้างได้มีโอกาสเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงนามในประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ขอความร่วมมือนายจ้าง สถานประกอบกิจการกำหนดให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดของสถานประกอบกิจการ  

          นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า พระราชพิธีดังกล่าวมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย   ที่จะได้รวมใจกันถวายความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล   อดุลยเดช ทั้งนี้ นายจ้าง ลูกจ้าง ตลอดจนประชาชนทั่วไป สามารถติดตามรายละเอียดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ได้ที่ www.kingrama9.net

ก.แรงงาน เดินหน้าประชารัฐยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานในอุตสาหกรรมปลาป่น

Post by Osh7
on 27 ตุลาคม 2560
ฮิต: 252

กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมมือสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยตามแนวทางประชารัฐนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) และมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-2010) ป้องกันและแก้ปัญหาละเมิดสิทธิพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานในอุตสาหกรรมปลาป่น

            นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานตามแนวทางประชารัฐ โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงาน ที่ผ่านมากสร.นำแนวทางประชารัฐมาปรับใช้ในการสร้างความร่วมมือกับสมาคมกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย ในการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิกของสมาคมนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปปฏิบัติ โดยมีสถานประกอบกิจการนำ GLP ไปปฏิบัติแล้วกว่า 5,000 แห่ง ครอบคลุมลูกจ้างกว่า 1 แสน 3 หมื่นคน

           นายอนันต์ชัย กล่าวต่อว่า อุตสาหกรรมปลาป่นเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นห่วงโซ่การผลิตของอุตสาหกรรมประมงทะเล ที่มีมูลค่าส่งออกมากกว่า 2 พันล้านบาทต่อปี เพื่อป้องกันปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของแรงงานในอุตสาหกรรมดังกล่าว กสร.ได้ร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตปลาป่นไทยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ จำนวน 82 แห่ง ลูกจ้าง 2,460 คน นำ GLP และมาตรฐานแรงงานไทย (TLS 8001-2010) ไปใช้ในการบริหารจัดการแรงงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานแรงงานสากล ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าให้กับสถานประกอบกิจการในอุตสาหกรรมปลาป่นอีกทางหนึ่งด้วย

ก.แรงงานห่วงเพลิงไหม้แนะนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย

Post by Osh7
on 25 ตุลาคม 2560
ฮิต: 318

             กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงความปลอดภัยนายจ้าง ลูกจ้างแนะให้ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด ย้ำสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป ต้องจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

           นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(กสร.) เปิดเผยว่า จากกรณีเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการซึ่งส่งผลให้เกิดความสูญเสียต่อทรัพย์สินของนายจ้างและลูกจ้างบางกรณีอาจส่งผลถึงความสูญเสียต่อชีวิต เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว กสร.จึงขอให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการ และลูกจ้าง รวมทั้งผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป นายจ้างจะต้องจัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์ ทั้งนี้การจัดทำแผนดังกล่าวจะช่วยป้องกันและลดความสูญเสียกรณีเกิดอัคคีภัยได้ เช่น แผนตรวจตราจะช่วยให้สามารถตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงอันตรายที่จะก่อให้เกิดอัคคีภัยและแก้ไขป้องกันได้ และกรณีเกิดเหตุแผนดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟก็จะช่วยลดความสูญเสียได้ อย่างไรก็ตามจะต้องมีการฝึกซ้อมและปฏิบัติตามแผนฯอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

         นายทศพล กล่าวเพิ่มเติมว่า กสร.ได้ส่งพนักงานตรวจความปลอดภัยเข้าตรวจและกำกับดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 หากสถานประกอบกิจการใดไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128 - 39 หรือที่หน่วยงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั่วประเทศ