8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

ข่าวความปลอดภัยในการทำงาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

“อนันต์ชัย” สั่งเดินหน้า Safety Thailand พร้อมลุยค้ามนุษย์

Post by Osh7
on 15 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 373

รักษาราชการอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน   ของกสร. เน้นทำงานเชิงรุก ประสานเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐ มุ่งขับเคลื่อน Safety Thailand คุ้มครองแรงงานกลุ่มเสี่ยง แรงงานนอกระบบ บังคับใช้กฎหมาย และพัฒนางานเพิ่มประสิทธิภาพ

              นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้กับหน่วยงานปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและ   อาชีวอนามัยของประเทศไทย เร่งรัดมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยงว่า ในปีงบประมาณ 2561 กสร. ให้ความสำคัญและจะขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานตามนโยบาย Safety Thailand ซึ่งจะเน้นย้ำในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยเพื่อให้เกิดมาตรการ เชิงป้องกัน สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผ่านกลไกประชารัฐ รวมทั้งการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานสู่แรงงานนอกระบบ โดยสถิติการประสบอันตรายกรณีร้ายแรงจะต้องไม่เกิน 4 ต่อ 1,000 ราย และทุกจังหวัดต้องลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้น้อยลง

                นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับนโยบายด้านคุ้มครองแรงงานในปีงบประมาณ 2560 นี้ จะเน้นย้ำเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน โดยเน้น การทำงานเชิงรุก การตรวจบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะกิจการกลุ่มเสี่ยง กุ้ง ปลา อ้อย/น้ำตาล เครื่องนุ่งห่ม และการตรวจแรงงานเด็กในทุกกิจการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ รวมไปถึงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น ผลักดันให้สถานประกอบกิจการจัดทำ GLP TLS การพัฒนา E-service และการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น

"อนันต์ชัย” สั่งเดินหน้า Safety Thailand พร้อมลุยค้ามนุษย์

Post by Osh7
on 15 ธันวาคม 2560
ฮิต: 368

รักษาราชการอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน ของกสร. เน้นทำงานเชิงรุก ประสานเครือข่ายตามแนวทางประชารัฐ มุ่งขับเคลื่อน Safety Thailand คุ้มครองแรงงานกลุ่มเสี่ยง แรงงานนอกระบบ บังคับใช้กฎหมาย และพัฒนางานเพิ่มประสิทธิภาพ

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้กับหน่วยงานปฏิบัติทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยของประเทศไทย เร่งรัดมาตรการเชิงป้องกันตามปัจจัยเสี่ยงว่า ในปีงบประมาณ 2561 กสร. ให้ความสำคัญและจะขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานตามนโยบาย Safety Thailand ซึ่งจะเน้นย้ำในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด การสร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยเพื่อให้เกิดมาตรการ เชิงป้องกัน สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายผ่านกลไกประชารัฐ รวมทั้งการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานสู่แรงงานนอกระบบ โดยสถิติการประสบอันตรายกรณีร้ายแรงจะต้องไม่เกิน 4 ต่อ 1,000 ราย และทุกจังหวัดต้องลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้น้อยลง

นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับนโยบายด้านคุ้มครองแรงงานในปีงบประมาณ 2560 นี้ จะเน้นย้ำเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน โดยเน้น การทำงานเชิงรุก การตรวจบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะกิจการกลุ่มเสี่ยง กุ้ง ปลา อ้อย/น้ำตาล เครื่องนุ่งห่ม และการตรวจแรงงานเด็กในทุกกิจการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับ แรงงานขัดหนี้ รวมไปถึงการส่งเสริมการจัดสวัสดิการแบบยืดหยุ่น ผลักดันให้สถานประกอบกิจการจัดทำ GLP TLS การพัฒนา E-service และการบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มยิ่งขึ้น

“บิ๊กอู๋”จับมือท้องถิ่น สถานศึกษา สร้างวัฒนธรรมปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษา ก่อนเข้าทำงาน

Post by Osh7
on 12 ตุลาคม 2561
ฮิต: 237

รมว.แรงงาน เปิดงานและร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม MOU “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา”สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 มอบรางวัลสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ 566 แห่ง ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และภาครัฐร่วมลงนามความร่วมมือ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา ขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา”และมอบโล่รางวัลดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 จำนวน 566 แห่ง ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานโดยการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand เป็นนโยบายเน้นหนักของกระทรวง มีเป้าหมายในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน และลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยการสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาพฤติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ โดยการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผ่านกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า ปัจจุบันมีสถานศึกษาเข้าร่วมแล้วกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 1,275,638 คน ซึ่งในวันนี้ได้มอบรางวัลให้กับสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์จำนวน 566 แห่ง ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ตลอดจน ครู อาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษา ที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความปลอดภัยเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนในสถานศึกษา ตลอดจนบรรลุวาระแห่งชาติ ตามนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้“แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ต่อไป

ทั้งนี้ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ“การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สู่สถานศึกษา”เป็นความร่วมมือระหว่าง 9 หน่วยงาน ได้แก่

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
- สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย
- สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
- สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย
- กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษาและขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ไปสู่การปฏิบัติต่อไป

 

10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

Post by Osh7
on 04 พฤษภาคม 2561
ฮิต: 669