8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

พิธีมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับประเทศ และระดับจังหวัดพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Post on 12 กันยายน 2561
by Osh7
ฮิต: 295

    

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับประเทศ ๖ - ๒๒ ปี จำนวน ๑๗๑ แห่ง โดยมี นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กล่าวรายงาน และมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการ ต้นแบบดีเด่นฯ ระดับประเทศ ๒ - ๔ ปี จำนวน ๑๓๒ แห่ง เกียรติบัตร สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ระดับจังหวัด พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ แห่ง และชมเชย ๑ แห่ง พร้อมด้วยผู้บริหารของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) 

กิจกรรมสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)โดยการผลักดันและส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ ที่ดีเยี่ยม สอดคล้องกับการปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางกฎหมายและมาตรฐานสากล ทั้งยังสามารถเป็นองค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยฯ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะช่วยส่งผลให้ อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานและการเกิดโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน