8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

กสร. จัดโครงการ “การเสริมสร้างวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนความรู้คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง” ประจำปี ๒๕๖๑

Post on 03 กันยายน 2561
by Osh7
ฮิต: 811

  

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การเสริมสร้างวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนความรู้คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง” ประจำปี ๒๕๖๑ และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” โดยมีนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กล่าวรายงาน และนายประภาส ศิลปรัศมี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องไทรโยค โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการดังกล่าว กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนความปลอดภัยฯ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของกองทุนความปลอดภัยฯ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน