8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

กสร.จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

Post on 22 มิถุนายน 2561
by Osh7
ฮิต: 510

            

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อทราบความคืบหน้าการดำเนินการของโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) และความคืบหน้าร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารด้านความปลอดภัยฯเกี่ยวกับฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรหรือคณะบุคคล พ.ศ.... พร้อมทั้งพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารด้านความปลอดภัยฯเกี่ยวกับเกี่ยวกับรังสี พ.ศ....

โดยมี นายฤทธิกา สุภารัตน์ รองผู้ว่าการรถไฟฟ้าฯ ฝ่ายบริหารกล่าวต้อนรับ และนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นคณะกรรมการฯ ผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ