8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

3 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน จับมือ ปลูกสำนึกด้านความปลอดภัยให้เยาวชน

Post on 18 มิถุนายน 2561
by Osh7
ฮิต: 462

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านความปลอดภัย โดยกำหนดให้การขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand เป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนในดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน ได้จัดทำโครงการ"Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน" เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลากรในสถานศึกษา และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวสู่สถานศึกษาโดยจะเริ่มนำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ กสร.จึงได้ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทำบันทึกความร่วมมือ "การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา"เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยสู่เยาวชน สร้างนิสัยความปลอดภัยให้เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยและร่วมเป็นเครือข่ายและรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้กสร.ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ"การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา" ระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี