8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

ข่าวความปลอดภัยในการทำงาน

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

ก.แรงงาน ลุยสถานศึกษา สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

Post on 01 มิถุนายน 2561
by Osh7
ฮิต: 321

กระทรวงแรงงาน เดินหน้า Safety Thailand มุ่งเป้าสถานศึกษาทั่วประเทศ ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน เน้นนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรด้านการศึกษาต้องปลอดภัย พร้อมสร้างจิตสำนึกก่อนเข้าสู่วัยทำงาน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า การดำเนินการ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นนโยบายที่กระทรวงแรงงาน โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญและได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ด้วยการตรวจและบังคับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน คุ้มครองคนทำงานทุกคนให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี นอกจากนี้ ยังได้เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในเชิงป้องกัน โดยเริ่มบ่มเพาะตั้งแต่วัยนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและความตระหนักจนเกิดเป็นวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่สุด

อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนตามแนวทางประชารัฐ โดยในปี 2561 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ความปลอดภัย คือภูมิคุ้มกันชีวิต ฝึกคิด ฝึกทำ ตั้งแต่วันนี้ โดยเชิญชวนสถานศึกษาทั่วประเทศตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา รวมถึงการศึกษานอกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 29 มิถุนายน 2561 สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินจะได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรเพื่อยกย่องว่าสถานศึกษาของท่านเป็นต้นแบบที่ดีในการดำเนินการความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา สำหรับหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดและรายละเอียดอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128 ต่อ 709 หรือติดตามจากเว็บไซต์ www.oshthai.org