8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

กสร. รณรงค์คนรุ่นใหม่ทำงานปลอดภัยและสุขภาพดี

Post by Osh7
on 19 เมษายน 2561
ฮิต: 256

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญร่วมงาน "คนรุ่นใหม่ทำงานปลอดภัยและสุขภาพดี" เนื่องในวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2561 มุ่งสร้างจิตสำนึก ก่อเกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ได้กำหนดให้วันที่ 28 เมษายนของทุกปี เป็นวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล เพื่อเป็นการรณรงค์และส่งเสริมแนวคิดในการสร้างจิตสำนึกและก่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างยั่งยืน รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้แก่นายจ้าง ลูกจ้างและผู้ที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับประเทศสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศทั่วโลก กสร. ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ทำงานปลอดภัยและสุขภาพดี โดยได้กำหนดจัดงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด "คนรุ่นใหม่ทำงานปลอดภัยและสุขภาพดี (Generation Safe and Healthy)" ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า กสร.จึงขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่มาร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานร่วมกันภายในงานวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2561 ซึ่งภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ "การสร้างทัศนคติคนรุ่นใหม่ให้ทำงานด้วยความปลอดภัยและมีสุขภาพ" โดย นายปราโมทย์ โอภาสมงคลชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานฟรี ได้ที่ https://goo.gl/yi7Bsr ภายในวันที่ 24 เมษายน 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 0 2448 9128 ต่อ 503


 

กสร. ห่วงลูกจ้าง นายจ้าง เตือนระวังเหตุเพลิงไหม้ช่วงหยุดยาวสงกรานต์

Post by Osh7
on 11 เมษายน 2561
ฮิต: 294

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงความปลอดภัย ลูกจ้าง นายจ้างและสถานประกอบกิจการช่วงหยุดยาวสงกรานต์ เตือนระวังเหตุเพลิงไหม้ในช่วงสงกรานต์ แนะตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดก่อนหยุดยาว

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ได้ประกาศให้เป็นวันหยุดตามประเพณีและเป็นช่วงเวลาที่มีการหยุดงานติดต่อกันหลายวัน เพื่อป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะจากเหตุเพลิงไหม้ จึงขอให้นายจ้าง ลูกจ้างร่วมกันตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้เรียบร้อย รวมทั้งจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุให้พร้อมสำหรับการใช้งานเพื่อจะได้ช่วยลดความเสียหายกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ได้

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีการใช้สารไวไฟ สารเคมี หรือวัสดุที่ติดไฟง่าย เป็นส่วนประกอบในการผลิตต้องตรวจสอบว่ามีการจัดเก็บไว้อย่างเรียบร้อย ปลอดภัย และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดด้วย สำหรับนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการที่มีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน โทร.0 2448 9128-39 หรือที่หน่วยงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั่วประเทศ


 

กสร.ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ขอความร่วมมือนายจ้าง ส่งลูกจ้างกลับบ้านสงกรานต์อย่างปลอดภัย

Post by Osh7
on 04 เมษายน 2561
ฮิต: 239

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งเจ้าหน้าลงพื้นที่ขอความร่วมมือนายจ้างอำนวยความสะดวกพร้อมให้ความรู้ลูกจ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัย พร้อมกำชับลูกจ้างวางแผนการเดินทางเพื่อกลับมาทำงานตามกำหนด

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานในการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อประสานความร่วมมือในการส่งพี่น้องแรงงานกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัยเมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมานั้น ในส่วนของกสร.ได้จัดทำประกาศของความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานระหว่างวันที่ 12 ถึง 16 เมษายน 2561 เพื่อให้ลูกจ้างสามารถวางแผนเดินทางกลับภูมิลำเนาและร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย นอกจากนี้ได้ส่งเจ้าหน้าลงพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับลูกจ้าง พนักงาน เช่น การจัดรถรับ – ส่งไปยังสถานีขนส่งหรือสถานีรถไฟ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทาง เป็นต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ลูกจ้าง พนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางโดยเฉพาะ การเตรียมเอกสารที่ต้องจำเป็นต้องใช้กรณีที่เป็นลูกจ้างต่างด้าว รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร แก่ลูกจ้าง พนักงานด้วย

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกิจการประเภทขนส่งขอให้ปฏิบัติและกำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องของการกำหนดชั่วโมงทำงานของลูกจ้าง การกำหนดเวลาพักและการทำงานล่วงเวลา สำหรับลูกจ้างที่จะเดินทางขอให้เตรียมตัวทั้งในเรื่องการพักผ่อน การไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และวางแผนการเดินเพื่อให้สามารถเดินทางด้วยความปลอดภัย และกลับมาทำงานได้ตามกำหนด ไม่ขาดงานโดยไม่จำเป็นซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้ถูกลงโทษทางวินัยได้


กสร.ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ขอความร่วมมือนายจ้างส่งลูกจ้างกลับบ้านสงกรานต์อย่างปลอดภัย พร้อมกำชับลูกจ้างวางแผนการเดินทางเพื่อกลับมาทำงานตามกำหนด

Post by Osh7
on 05 เมษายน 2561
ฮิต: 262

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งเจ้าหน้าลงพื้นที่ขอความร่วมมือนายจ้างอำนวยความสะดวกพร้อมให้ความรู้ลูกจ้าง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัย พร้อมกำชับลูกจ้างวางแผนการเดินทางเพื่อกลับมาทำงานตามกำหนด

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เป็นประธานในการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อประสานความร่วมมือในการส่งพี่น้องแรงงานกลับบ้านในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างปลอดภัยเมื่อวันที่ 2 เมษายนที่ผ่านมานั้น ในส่วนของกสร.ได้จัดทำประกาศของความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหยุดงานระหว่างวันที่ 12 ถึง 16 เมษายน 2561 เพื่อให้ลูกจ้างสามารถวางแผนเดินทางกลับภูมิลำเนาและร่วมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย นอกจากนี้ได้ส่งเจ้าหน้าลงพื้นที่ เพื่อขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับลูกจ้าง พนักงาน เช่น การจัดรถรับ – ส่งไปยังสถานีขนส่งหรือสถานีรถไฟ การให้ข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทาง เป็นต้น รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ลูกจ้าง พนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทางโดยเฉพาะ การเตรียมเอกสารที่ต้องจำเป็นต้องใช้กรณีที่เป็นลูกจ้างต่างด้าว รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร แก่ลูกจ้าง พนักงานด้วย 

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของกิจการประเภทขนส่งขอให้ปฏิบัติและกำกับดูแลให้ลูกจ้างปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องของการกำหนดชั่วโมงทำงานของลูกจ้าง การกำหนดเวลาพักและการทำงานล่วงเวลา สำหรับลูกจ้างที่จะเดินทางขอให้เตรียมตัวทั้งในเรื่องการพักผ่อน การไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และวางแผนการเดินเพื่อให้สามารถเดินทางด้วยความปลอดภัย และกลับมาทำงานได้ตามกำหนด ไม่ขาดงานโดยไม่จำเป็นซึ่งอาจจะเป็นเหตุให้ถูกลงโทษทางวินัยได้

 

กสร. คุมเข้มด้านความปลอดภัย จัดอบรมวิทยากรป้องกันอัคคีภัย

Post by Osh7
on 29 มีนาคม 2561
ฮิต: 276

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คุมเข้มงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ตั้งเป้าถ่ายทอดให้ลูกจ้าง นายจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเกิดอันตรายจากการทำงาน

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรป้องกันและระงับอัคคีภัยว่า กสร. ได้ออกใบอนุญาตให้นิติบุคคล เป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน สามารถดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นเครือข่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ลูกจ้างและนายจ้างในสถานประกอบกิจการ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน รวมทั้งความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดกับสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ วิทยากรฝึกอบรมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องไปยังนายจ้าง ลูกจ้าง จึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมไปถึงต้องได้รับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีการป้องกันอัคคีภัยที่ทันสมัยและต้องคำนึงคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพด้วย

นายทศพล กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้วิทยากรของหน่วยงานฝึกอบรมมีองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเจตนารมณ์ และรายละเอียดของกฎหมาย รวมทั้งแนวทางในการนำกฎหมายไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ กสร. จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นวิทยากรจากหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับใบอนุญาตในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวม 280 คน โดยมีมุ่งเน้นให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดสู่นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ