8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

กสร.เชิญร่วมงาน 10 พ.ค. วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

Post by Osh7
on 07 พฤษภาคม 2561
ฮิต: 191

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญร่วมงาน "วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ" ประจำปี 2561 ร่วมรำลึกเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานเคเดอร์ พร้อมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ขับเคลื่อน Safety Thailand

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตา บริษัท เคเดอร์ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536 เป็นเหตุให้ลูกจ้างเสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 10 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้ทุกภาคส่วนใส่ใจและมีจิตสำนึกในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน กสร. จึงได้จัดกิจกรรม "วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ" ขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของภาครัฐในการที่จะดูแลแรงงานให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดี และร่วมรณรงค์ให้ผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน ตลอดจนนำเหตุการณ์ในอดีตมาเป็นบทเรียนในการสร้างให้เกิดความตระหนักรู้ และเห็นความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ตามแนวทางประชารัฐ โดยในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กรุงเทพฯ

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า สำหรับกิจการภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้เสียชีวิตจากการทำงาน การบรรยายพิเศษเรื่อง การขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand เวทีเสวนา "การพัฒนาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand การบรรยายเรื่องการตอบข้อหารือกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานฉบับล่าสุด และชมบูธนิทรรศการสาธิตเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการทำงาน กสร. จึงขอเชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปและผู้สนใจเข้าร่วมงานวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ ประจำปี 2561 ตามวันเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 0 2245 9128 ต่อ 503


10 พฤษภาคม วันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติ

Post by Osh7
on 04 พฤษภาคม 2561
ฮิต: 614

รองอธิบดี เป็นประธานพิธีเปิดงาน ๒๘ เมษายน วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี ๒๕๖๑

Post by Osh7
on 02 พฤษภาคม 2561
ฮิต: 225

  

วันศุกร์ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานพิธีเปิดงาน ๒๘ เมษายน วันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง "นโยบาย Safety Thailand สู่วัฒนธรรมความปลอดภัย" มี Mr. Francisco Santos-O'Connor ตำแหน่ง Senior Specialist on Occupational Safety and Health กล่าวปราศรัย และ นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และสารสนเทศฯ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๘๗ ว่าด้วยกรอบเชิงส่งเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นายจ้าง ลูกจ้าง ภาคีเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน รวม ๒๐๐ คน โดยมี ผู้บริหาร กสร. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการด้วย ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน)

กสร.แนะนายจ้างและลูกจ้าง ดูแลความปลอดภัยช่วงฝนตกหนัก 1-5 พ.ค.นี้

Post by Osh7
on 04 พฤษภาคม 2561
ฮิต: 203

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แนะนายจ้าง ลูกจ้าง ร่วมมือดูแลความปลอดภัยในการทำงานในช่วงฝนตกหนัก เพิ่มความระมัดระวัง ตรวจสอบเครื่องจักรโดยเฉพาะอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า พร้อมเพิ่มมาตรการให้ลูกจ้างขับขี่อย่างปลอดภัย

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมในช่วงวันที่ 1 – 5 พฤษภาคมนี้ กสร.จึงขอให้นายจ้าง ลูกจ้างได้ร่วมกันดูแลสถานประกอบกิจการให้มีความปลอดภัยในการทำงาน โดยร่วมกันตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น เช่น ไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟฟ้ารั่วและดูด เป็นต้น สำหรับสถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่อาจได้รับผลกระทบขอให้เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจเกิดเหตุความไม่ปลอดภัย เช่น เกิดน้ำท่วมฉับพลัน ดินโคลนถล่ม ทำให้อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทรุดตัวหรือพังทลาย โดยมอบหมายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโครงสร้าง อาคาร สถานที่ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

อธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ขอนายจ้างได้จัดให้มีมาตรการเกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยทั้งในการให้ความรู้และกำกับดูแลให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะ รวมไปถึงลูกจ้างที่ใช้ยานพาหนะเพิ่มความระมัดระวังและตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถก่อนออกเดินทางทุกครั้ง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น


กสร. ชูคนทำงานรุ่นใหม่ต้องปลอดภัยและสุขภาพดี

Post by Osh7
on 30 เมษายน 2561
ฮิต: 179

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดกิจกรรมวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากลประจำปี 2561 ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ปลอดภัยสุขภาพดี พร้อมร่วมมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานให้เกิดขึ้นกับแรงงานรุ่นใหม่

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่นแยกตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ว่า องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่ได้กำหนดให้วันที่ 28 เมษายนของทุกปี เป็นวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล เพื่อรณรงค์ส่งเสริมแนวคิดในการสร้างและพัฒนาให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างยั่งยืน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ซึ่งในปีนี้องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับการรณรงค์ คือ "คนรุ่นใหม่ปลอดภัยและสุขภาพดี" (Generation Safe and Healthy) ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานมีความปลอดภัยในการทำงานและมีสุขภาพอนามัยที่ดี เนื่องจากแรงงานรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 15 – 24 ปี มีความเสี่ยงต่อการประสบอันตรายจากการทำงานเนื่องจากขาดประสบการณ์ในการทำงาน ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง หัวหน้างาน และเครือข่ายด้านความปลอดภัย ทั้งในการปรับปรุงสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัย การรณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่แรงงานรุ่นใหม่

รองอธิบดี กสร. กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากลประจำปี 2561นอกจากจะเป็นการรณรงค์และสร้างความร่วมมือกับนายจ้าง ลูกจ้าง และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน ในการร่วมกันสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นกับแรงงานรุ่นใหม่แล้ว ยังเป็นแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมที่จะขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอีกทางหนึ่งด้วย