8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

กสร. ส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้กฎหมายแรงงานแก่ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ

Post by Osh7
on 12 มิถุนายน 2561
ฮิต: 310

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าส่งเสริมให้ความรู้กฎหมายแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงานแก่ผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ พร้อมตรวจคุ้มครองสิทธิแรงงานต่อเนื่องหลังเข้าทำงานแล้ว

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงแรงงานได้ดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้และความมั่นคงในชีวิต โดยการฝึกอบรมทักษะอาชีพ ส่งเสริมการมีงานทำทั้งรูปแบบของแรงงานในระบบและนอกระบบ รวมไปถึงการคุ้มครองให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฏหมาย กสร. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 พ.ร.บ.ผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ.2553 และพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 โดยได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในการบรรยาย ให้ความรู้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศที่เข้ามารับการฝึกทักษะอาชีพ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการไปในหลายจังหวัดแล้ว

อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า นอกจากการเข้าไปส่งเสริมให้มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงานแล้ว เมื่อผู้มีรายได้น้อยเหล่านี้เข้าสู่ระบบการจ้างงานในสถานประกอบกิจการหรือเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้าน กสร. ก็จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจติดตามเพื่อคุ้มครองให้ได้รับสิทธิประโยชน์และได้รับการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานต่อไป

กสร. เตือนนายจ้างอย่าลืมจัดซ้อมหนีไฟประจำปี

Post by Osh7
on 06 มิถุนายน 2561
ฮิต: 335

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 กำหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับลูกจ้างในการป้องกันอัคคีภัย และสามารถเผชิญเหตุได้อย่างมีสติซึ่งจะช่วยแก้ไขสถานการณ์ รวมทั้งลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ กสร.จึงขอให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะสถานประกอบกิจการที่ยังไม่ได้ดำเนินการในเรื่องดังกล่าวขอให้ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายทศพล กล่าวเพิ่มเติมว่า การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างสม่ำเสมอนอกจากจะช่วยลดความสูญเสียจากอัคคีภัยได้แล้ว ยังเป็นส่วนสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดีต่อไป หากนายจ้าง ลูกจ้างมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128-39 หรือที่หน่วยงานในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั่วประเทศ

สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยหรือเทียบเท่า ที่ประสงค์ส่งหลักสูตรเข้าพิจารณาให้ส่งเอกสารที่กองความปลอดภัยแรงงาน ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

Post by Osh7
on 04 มิถุนายน 2561
ฮิต: 1070

กสร. ปล่อยกู้ 290 ล้าน เปิดโอกาสนายจ้าง พัฒนาความปลอดภัยในการทำงาน

Post by Osh7
on 05 มิถุนายน 2561
ฮิต: 294

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปล่อยกู้ผ่านกองทุนความปลอดภัยฯ  ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเปิดโอกาสนายจ้างปรับปรุงแก้ไขสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัย พร้อมส่งเจ้าหน้าที่สร้างการรับรู้การเข้าถึงสิทธิกองทุนฯ แก่ผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวในโอกาสเป็นประธานเปิดการอบรมโครงการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม เซนท์ โทรเปซ บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรีว่ากองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้แก่นายจ้าง สถานประกอบกิจการ ได้กู้ยืมเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุงสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยและลดความสูญเสียเนื่องจากการประสบอันตรายจากการทำงาน ซึ่งสถานประกอบกิจการสามารถยื่นเรื่องขอกู้เพื่อไปปรับปรุงระบบความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการรายละไม่เกิน 2 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 2 ต่อปี มีระยะเวลาการชำระคืนเงินกู้ 5 ปี ปลอดการชำระคืนเงินต้น 1 ปี ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการกู้ไปแล้ว 37 ราย เป็นเงิน 18 ล้านบาท ทั้งนี้ กสร.มียอดเงินสะสมในกองทุนสำหรับปล่อยกู้ทั้งหมด 290 ล้านบาท


นายทศพล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการอบรมโครงการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์กองทุนความปลอดภัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกสร.ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการให้บริการของกองทุนความปลอดภัยฯ และสามารถสนับสนุนข้อมูลดังกล่าวให้แก่ สถานประกอบกิจการในพื้นที่ ให้สามารถเข้าสิทธิประโยชน์ของกองทุนฯ นำไปแก้ไขสภาพความไม่ปลอดภัยหรือเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและโรคอันเนื่องจากการทำงาน ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 8338 ต่อ 833 เว็บไซต์ http://oshfund.labour.go.th หรือที่หน่วยงานในสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทั่วประเทศ


 

ก.แรงงาน ลุยสถานศึกษา สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

Post by Osh7
on 01 มิถุนายน 2561
ฮิต: 305

กระทรวงแรงงาน เดินหน้า Safety Thailand มุ่งเป้าสถานศึกษาทั่วประเทศ ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน เน้นนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรด้านการศึกษาต้องปลอดภัย พร้อมสร้างจิตสำนึกก่อนเข้าสู่วัยทำงาน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า การดำเนินการ ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นนโยบายที่กระทรวงแรงงาน โดย พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญและได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วน โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ด้วยการตรวจและบังคับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน คุ้มครองคนทำงานทุกคนให้มีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี นอกจากนี้ ยังได้เดินหน้าสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในเชิงป้องกัน โดยเริ่มบ่มเพาะตั้งแต่วัยนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษาซึ่งจะเติบโตเป็นกำลังที่สำคัญของชาติในอนาคต อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจและความตระหนักจนเกิดเป็นวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการทำงานในที่สุด

อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนตามแนวทางประชารัฐ โดยในปี 2561 นี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ความปลอดภัย คือภูมิคุ้มกันชีวิต ฝึกคิด ฝึกทำ ตั้งแต่วันนี้ โดยเชิญชวนสถานศึกษาทั่วประเทศตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา รวมถึงการศึกษานอกโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 29 มิถุนายน 2561 สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ การประเมินจะได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรเพื่อยกย่องว่าสถานศึกษาของท่านเป็นต้นแบบที่ดีในการดำเนินการความปลอดภัยให้กับนักเรียน นักศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา สำหรับหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดและรายละเอียดอื่น ๆ สามารถสอบถามได้ที่ กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128 ต่อ 709 หรือติดตามจากเว็บไซต์ www.oshthai.org