8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

กสร. เผยรายชื่อ “สถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย 2561”

Post by Osh7
on 28 มิถุนายน 2561
ฮิต: 361

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการคัดเลือกรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 เผย ปตท.สุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบฯ ระดับประเทศ ปีที่ 21-24 ติดต่อกัน เตรียมรับรางวัล 23 สิงหาคมนี้

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. จัดประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 เพื่อเปิดโอกาสให้นายจ้าง ลูกจ้างได้ร่วมมือกันพัฒนาและยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ และเพื่อให้สถานประกอบกิจการที่ได้รับการคัดเลือกสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้างด้านความปลอดภัยในการทำงานได้อย่างแท้จริง ซึ่งได้เปิดรับสมัครสถานประกอบกิจการเข้าร่วมประกวดตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา ขณะนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว โดยสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ มีสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วม จำนวน 563 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินและได้รับรางวัลทั้งสิ้น 525 แห่ง โดยแบ่งสถานประกอบกิจการต้นแบบฯ ระดับประเทศ ปีที่ 21-24 ติดต่อกัน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) คลังปิโตรเลียมสุราษฏร์ธานี , ปีที่ 20 ติดต่อกัน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท พีทีที โกบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 3 โรงโอเลฟินส์ ไอ-สี่ สำหรับปีที่ 15 ติดต่อกัน 15 แห่ง ,ปีที่ 11-14 ติดต่อกัน 61 แห่ง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับจังหวัด จำนวน 376 แห่ง คณะกรรมการความปลอดภัยฯ หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน รวม 20 คน

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ และรางวัลคณะกรรมการความปลอดภัยฯ หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจะได้เข้ารับรางวัล ในงาน Thailand Labour Management Excellence Award 2018 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oshthai.org โทรศัพท์ 0 2448 9128-39


3 หน่วยงานภาครัฐ เอกชน จับมือ ปลูกสำนึกด้านความปลอดภัยให้เยาวชน

Post by Osh7
on 18 มิถุนายน 2561
ฮิต: 442

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านความปลอดภัย โดยกำหนดให้การขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand เป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนในดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มของเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐานะหน่วยงานหลักในการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในการทำงาน ได้จัดทำโครงการ"Safety Thailand ในสถานศึกษากับเยาวชนสู่วัยแรงงาน" เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยให้เกิดขึ้นแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลากรในสถานศึกษา และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวสู่สถานศึกษาโดยจะเริ่มนำร่องในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ กสร.จึงได้ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดทำบันทึกความร่วมมือ "การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา"เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยสู่เยาวชน สร้างนิสัยความปลอดภัยให้เป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยและร่วมเป็นเครือข่ายและรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย

อธิบดี กสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้งนี้กสร.ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ"การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา" ระหว่างกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี


กสร.จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

Post by Osh7
on 22 มิถุนายน 2561
ฮิต: 488

            

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรานนท์ ปีติวรรณ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อทราบความคืบหน้าการดำเนินการของโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) และความคืบหน้าร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารด้านความปลอดภัยฯเกี่ยวกับฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากรหรือคณะบุคคล พ.ศ.... พร้อมทั้งพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารด้านความปลอดภัยฯเกี่ยวกับเกี่ยวกับรังสี พ.ศ....

โดยมี นายฤทธิกา สุภารัตน์ รองผู้ว่าการรถไฟฟ้าฯ ฝ่ายบริหารกล่าวต้อนรับ และนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นคณะกรรมการฯ ผู้แทนภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

กสร. ห่วงแฟนบอล แนะจัดเวลาเหมาะสม ป้องกันอุบัติเหตุและขาดงานโดยไม่จำเป็น

Post by Osh7
on 15 มิถุนายน 2561
ฮิต: 309

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ห่วงลูกจ้างแฟนบอล แนะจัดเวลาเหมาะสมชมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2018 พักผ่อนให้เพียงพอ ป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน และขาดงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า เทศกาลฟุตบอลโลก 2018 ซึ่งได้กำหนดจัดการแข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน ถึง 15 กรกฎาคม 2561เป็นช่วงที่แฟนกีฬาฟุตบอลทั่วโลกให้ความสนใจ สำหรับประเทศไทยคาดว่าจะมีแฟนกีฬาฟุตบอลติดตามชมการถ่ายทอดการแข่งขันเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงานอันเนื่องจากการพักผ่อนไม่เพียงพอ รวมไปถึงการมาทำงานสายหรือขาดงานโดยไม่มีเหตุสมควรกสร.จึงขอให้ลูกจ้างจัดสรรเวลาในการรับชมการถ่ายทอดการแข่งขันฟุตบอลโลกให้เหมาะสม มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานโดยเฉพาะลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องจักร หรือขับขี่ยานพาหนะ รวมทั้งการถูกลงโทษทางวินัยได้เนื่องจากมาสายหรือขาดงาน