8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

งานสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี) ประจำปี 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

Post by Osh7
on 25 กรกฎาคม 2561
ฮิต: 725

  

  

วันที่ 25  กรกฎาคม  2561 นายวิโรจน์ จันทร์สุนทรภาส ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และกรรมการผู้บริหาร สมาคม/ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 8 จังหวัดในเขตภาคตะวันตก(นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี) ประจำปี 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  ซึ่งการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ เสริมสร้างความรู้ตามมาตรฐานกฎหมายในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยให้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง เครือข่าย จป. และเครือข่ายสถานศึกษาในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรี โครงการ Safety Thailand ทั้งนี้ เพื่อการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในเชิงป้องกันและลดอันตรายจากการทำงาน อนึ่งงานในวันนี้ประกอบด้วยการสัมนาทางวิชาการด้านกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย การปฐมพยาบาลช่วยชีวิตและกู้ชีพ  ออฟฟิตซินโดรม...

กสร. พอใจซ้อมหนีไฟศาลากลางทั่วประเทศ ใกล้ครบ 100%

Post by Osh7
on 23 กรกฎาคม 2561
ฮิต: 283

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผย โครงการซ้อมดับเพลิง-หนีไฟ ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศได้ผลน่าพอใจ คาดครบ 100% ภายในสิงหาคม 2561 นี้ พร้อมเตรียมซ้อมใหญ่กระทรวงแรงงาน 1 ส.ค. ตั้งเป้าเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เอกชน ตามนโยบาย Safety Thailand

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยผลการดำเนินงานตามโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐที่ได้กำหนดเป้าหมายให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ว่า ผลการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย โดยสามารถดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเรียบร้อยแล้ว 74 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 97 ทั้งนี้ยังคงเหลืออีก 2 จังหวัด คือ จังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดจะฝึกซ้อมให้แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2561 และจังหวัดพังงา จะสามารถดำเนินการได้ภายในเดือนสิงหาคม 2561 เนื่องจากมีการก่อสร้างศาลากลางหลังใหม่ จากผลการฝึกซ้อมดังกล่าวถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจที่หน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการทำงานให้เกิดขึ้น ตลอดจนจัดให้มีมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555

นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 นี้ ณ กระทรวงแรงงาน ดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยจะมี การจำลองสถานการณ์จริงเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดับเพลิง การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่บุคลากรของกระทรวงแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ อีกทั้งจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่องค์กรเอกชน รัฐวิสาหกิจและหน่วยราชการอื่น ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินการดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพตามนโยบาย Safety Thailand


กสร. เผย “ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ” ผลตอบรับดี

Post by Osh7
on 12 กรกฎาคม 2561
ฮิต: 356

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ ได้รับการตอบรับที่ดี หลังเปิดให้บริการมีผู้เข้าเยี่ยมชมกว่า 15,000 คน พร้อมเชิญชวนทุกฝ่ายร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา ณ อาคาร Smart Job Center กระทรวงแรงงาน ซึ่งเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2560 จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 มีผู้ให้ความสนใจเข้าใช้บริการแล้ว 15,209 คน จาก 441 องค์กร โดยแรงงานนอกระบบมากที่สุด จำนวน 8,569 คน คิดเป็นร้อยละ 56 รองลงมาคือสถานประกอบกิจการ 294 แห่ง 3,704 คน หน่วยงานราชการ 117 แห่ง 1,789 คน สถานศึกษา 30 แห่ง 673 คน และบุคคลทั่วไป 1,104 คน ตามลำดับ

นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า จากตัวเลขดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสนใจและการให้สำคัญในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานของทุกภาคส่วน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) ที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันในการสร้างให้เกิดขึ้นในสังคมไทยต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ ผู้ใช้บริการสามารถเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานผ่านชุดนิทรรศการเสมือนจริง ด้วยการทดสอบและสัมผัสได้ด้วยตนเอง อาทิ สถานีการเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล สถานีเรียนรู้เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย สถานีการทำงานบนที่สูง เป็นต้น จึงขอเชิญชวนสถานประกอบกิจการ สถานศึกษา องค์กรต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยแจ้งความประสงค์การเข้าเยี่ยมชมได้ที่ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิมพระเกียรติฯ โทรศัพท์ 0 2245 0542 หรือเว็บไซต์ www.oshthai.org


อธิบดี กสร. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉิน (Ministry of Emergency Management : MEM)

Post by Osh7
on 13 กรกฎาคม 2561
ฮิต: 238

 

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากกระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉิน (Ministry of Emergency Management : MEM) นำโดย Ms.Gejin Zhao อธิบดีกรมนโยบายและระเบียบข้อบังคับ และคณะ ในโอกาสเข้าหารือแลกเปลี่ยนระหว่างคณะผู้แทนจีนและคณะผู้แทนไทยเพื่อพัฒนาการดำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัยระหว่างทั้งสองประเทศ ในโอกาสนี้ นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือด้วย ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี 2 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และในเวลา 11.20 น. คณะผู้แทนจากระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉินได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ เฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคาร Smart Job Center กระทรวงแรงงาน

นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน นางสาวปรียานันท์ ลิขิตศานต์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยแรงงาน นำคณะผู้แทนจากระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉิน (Ministry of Emergency Management : MEM) ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงาน เฉลิมพระเกียรติฯ ณ อาคาร Smart Job Center ชั้น 3 กระทรวงแรงงาน โดยมี นางกิตติมา วิญญูวิจิตร ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาองค์ความรู้และสารสนเทศความปลอดภัยในการทำงาน นายทวีสิทธิ์ บุญธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์ความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ