8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

กสร. เตือนนายจ้างแจ้งข้อมูลอันตรายให้ลูกจ้างรู้ หากให้ทำงานกับสารเคมี

Post by Osh7
on 29 สิงหาคม 2561
ฮิต: 273

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายทราบและเข้าใจวิธีการในการทำงานที่ถูกต้อง พร้อมย้ำลูกจ้างปฏิบัติตามคู่มือที่นายจ้างจัดทำเพื่อความปลอดภัย

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556 กำหนดให้นายจ้างที่ให้ลูกจ้างทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบและเข้าใจวิธีการในการทำงานที่ถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมลูกจ้างให้ปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าว ในการนี้ให้นายจ้างจัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวปฏิบัติและขั้นตอนในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย คำแนะนำลูกจ้างเกี่ยวกับการป้องกันอันตราย ความหมายของข้อมูลที่มีบนฉลากและเอกสารข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายด้วยจึงขอให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนจะมีความผิดโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของลูกจ้างขอให้ปฏิบัติตามวิธีการทำงานที่ถูกต้องและปลอดภัยตามคู่มือการปฏิบัติงานที่นายจ้างจัดทำขึ้นอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128 -39


กสร.อบรมพนักงานตรวจความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพบังคับใช้กฎหมาย

Post by Osh7
on 28 สิงหาคม 2561
ฮิต: 325

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดฝึกอบรมพนักงานตรวจความปลอดภัย เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ตั้งเป้าเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านความปลอดภัย ลดอัตราจากการทำงาน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การคุ้มครองคนทำงานให้มีความปลอดภัยในการทำงานเป็นภารกิจสำคัญของกสร. โดยมีพนักงานตรวจความปลอดภัยที่เป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่กำกับ ดูแลให้นายจ้าง ลูกจ้างปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยที่ดีให้แก่แรงงาน ทั้งนี้ พ.ร.บ.ความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554 กำหนดให้ผู้ที่จะเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัยได้ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาที่กำหนด เช่น สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สาขาวิศวกรรมศาสตร์ เป็นต้น ในกรณีจบปริญญาตรีสาขาอื่นต้องผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานตรวจความปลอดภัยตามที่กสร.กำหนด ซึ่งปัจจุบันกสร.ได้มีการบรรจุข้าราชการ และพนักงานราชการไปปฏิบัติงานในพื้นที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเพื่อทำหน้าที่เป็นพนักงานตรวจความปลอดภัย กสร. จึงได้จัดฝึกอบรมพนักงานตรวจความปลอดภัยขึ้น ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม – 14 กันยายน 2561 รวม 15 วัน ซึ่งมีทั้งการให้ความรู้ภาคทฤษฎี การฝึกภาคปฏิบัติและการฝึกตรวจจริงในสถานประกอบกิจการ

นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า กสร. มุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติที่สามารถแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัย มีความรู้ มีทักษะสามารถให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานแก่ลูกจ้างกับสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายการบริหารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน    พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว ในด้านการพัฒนาบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะ มีความเชี่ยวชาญ และความชำนาญเฉพาะด้าน ในลักษณะมืออาชีพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนทำหน้าที่ของตนเองเพื่อประโยชน์ของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป


กสร.โชว์ผลงาน Safety 10 เดือน ปรับนายจ้างแล้วกว่า 24 ลบ.

Post by Osh7
on 24 สิงหาคม 2561
ฮิต: 295

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผยเดือน ต.ค.-ส.ค.61 ลุยตรวจความปลอดภัยในการทำงานไปแล้วกว่า 1.5 หมื่นแห่ง พบสถานประกอบกิจการปฏิบัติไม่ถูกต้องปรับไปแล้วกว่า 24 ล้านบาท พร้อมส่งเสริมด้านความปลอดภัยมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยผลการขับเคลื่อน Safety Thailand ตามนโยบายของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ว่า ในปี งบประมาณ 2561 โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 จนถึง 31 กรกฎาคม 2561 เป็นเวลา 10 เดือน กสร. ได้ดำเนินการตรวจและบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจัง โดยพนักงานตรวจความปลอดภัยได้เข้าตรวจความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการไปแล้วกว่า 15,302 แห่ง ครอบคลุมลูกจ้างกว่า 1.2 ล้านคน และได้ดำเนินคดีโดยเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 รวม 205 คดี เป็นเงินทั้งสิ้น 24.78 ล้านบาท

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า นอกจากการตรวจบังคับใช้กฎหมายแล้ว การส่งเสริมและสร้างการรับรู้ผ่านโครงการกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสร้างการรับรู้ผ่านศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยในการทำงานเฉลิม พระเกียรติฯ ส่งเสริมโครงการสถานศึกษาปลอดภัยซึ่งมีสถานศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ 898 แห่ง ตลอดจนสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยโดยผ่านโครงการจป. จิตอาสา เพื่อเฝ้าระวังอุบัติเหตุ เป็นต้น ทั้งนี้ กสร.มุ่งหวังให้สถานประกอบกิจการทุกแห่งได้ตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัย ร่วมมือร่วมใจกันในการป้องกันและปรับปรุงด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงานจนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัย ในการทำงานและเป็นกลไกสำคัญในการลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ใช้แรงงานทุกคน


ประกาศผล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2561

Post by Osh7
on 27 สิงหาคม 2561
ฮิต: 384

กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวสารเคมีอันตราย

Post by Osh7
on 20 สิงหาคม 2561
ฮิต: 989