8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

พิธีมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับประเทศ และระดับจังหวัดพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Post by Osh7
on 12 กันยายน 2561
ฮิต: 283

    

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับประเทศ ๖ - ๒๒ ปี จำนวน ๑๗๑ แห่ง โดยมี นายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กล่าวรายงาน และมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการ ต้นแบบดีเด่นฯ ระดับประเทศ ๒ - ๔ ปี จำนวน ๑๓๒ แห่ง เกียรติบัตร สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นฯ ระดับจังหวัด พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๐ แห่ง และชมเชย ๑ แห่ง พร้อมด้วยผู้บริหารของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) 

กิจกรรมสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนโครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)โดยการผลักดันและส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ ที่ดีเยี่ยม สอดคล้องกับการปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางกฎหมายและมาตรฐานสากล ทั้งยังสามารถเป็นองค์กรต้นแบบด้านความปลอดภัยฯ ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม อันจะช่วยส่งผลให้ อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานและการเกิดโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงานลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

กสร. จัดโครงการ “การเสริมสร้างวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนความรู้คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง” ประจำปี ๒๕๖๑

Post by Osh7
on 03 กันยายน 2561
ฮิต: 800

  

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมอบหมายให้ นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “การเสริมสร้างวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนความรู้คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง” ประจำปี ๒๕๖๑ และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน” โดยมีนายวรรณรัตน์ ศรีสุขใส ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กล่าวรายงาน และนายประภาส ศิลปรัศมี สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ ห้องไทรโยค โรงแรมริเวอร์แคว วิลเลจ จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการดังกล่าว กำหนดดำเนินการระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์และเพิ่มพูนความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนความปลอดภัยฯ ให้มีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของกองทุนความปลอดภัยฯ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัยฯ คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน

กสร. มอบเกียรติบัตรสปก.ต้นแบบด้านความปลอดภัยฯ กว่า 300 แห่ง

Post by Osh7
on 11 กันยายน 2561
ฮิต: 263

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจัดพิธีมอบเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ให้แก่สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ 357 แห่ง เน้นเป็นตัวอย่างด้านการบริหารจัดการและสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2561 ระดับประเทศ และระดับจังหวัด(กรุงเทพมหานคร)วันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ กองความปลอดภัยแรงงาน อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่วนแยกตลิ่งชัน) กทม. ว่า การจัดกิจกรรมสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วนประการหนึ่งของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยมีเป้าหมายในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน (Preventive Safety Culture) ผ่านการสร้างความตระหนักรู้และการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ควบคู่ไปกับการผลักดันส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีสอดคล้องกับการปฏิบัติตามมาตรฐานทางกฎหมายด้านความปลอดภัยในการทำงานและมาตรฐานสากล รวมทั้งสามารถเป็นต้นแบบให้สถานประกอบกิจการอื่นให้นำไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงสภาพการทำงานที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นได้ซึ่งจะช่วยให้ลดอัตราการประสบอันตรายและการเกิดโรคจากการทำงานลดลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

รองอธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีได้รับเกียรติบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กสร.กำหนด ทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศซึ่งเป็นคณะกรรมจากส่วนกลาง สำหรับในปี 2561 มีสถานประกอบกิจการที่ได้รับเกียรติบัตร "สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศจำนวน 357 แห่ง ทั้งนี้ในงานดังกล่าว

ยังได้มีการมอบประกาศเกียรติบัตรให้แก่สถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลดีเด่นและชมเชยระดับจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครอีกจำนวน 29 แห่งด้วย