8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

ช่อง Youtube ศปข.7

ศปข.7 (ราชบุรี)

795518
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
707
488
707
790824
13718
34574
795518

Your IP: 192.168.2.69
2021-07-25 22:53

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่อง Youtube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

 

 

รู้ทันความไม่ปลอดภัยจาก Case Study EP.3

โฟล์คลิฟท์

ติดตามข่าวสารดีๆ ด้านแรงงาน ได้ที่ช่อง YouTube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โดย ✅กดติดตาม ✅กดSubscribe
✅ กดไลค์ ✅ กดแชร์ ✅ กดกระดิ่งแจ้งเตือน
"กสร. Channel เปิดดูเมื่อไหร่ก็มีเรื่องใหม่ให้ชม"

กสร. จับมือ อปท. ลุยเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานสู่ท้องถิ่น

Post by osh7
on 08 มกราคม 2561
ฮิต: 343

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน บูรณาการร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานสู่ระดับท้องถิ่น มุ่งคุ้มครองความปลอดภัยคนทำงานอย่างทั่วถึง ลดการเกิดอุบัติเหตุ และโรคจากการทำงาน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย โดยบูรณาการผ่านกลไกประชารัฐ มุ่งลดการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคจากการทำงานตามโครงการ Safety Thailand ซึ่งที่ผ่านมาประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ แต่เพื่อให้การคุ้มครองดูแลคนทำงานครอบคลุมทุกภาคส่วน กสร. ได้ดำเนินการขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงานลงสู่ระดับท้องถิ่น โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ภายใต้โครงการ "เสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงานสู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน" โดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนความปลอดภัยอาชีวอนามัยประเทศไทยระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้ อปท. มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามพรบ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 รวมไปถึงการกำกับดูแลผู้รับเหมางานก่อสร้าง ผู้รับเหมางานทั่วไปในพื้นที่ให้ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน สร้างการรับรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานให้แก่แรงงานภาคเกษตร แรงงานนอกระบบ และผู้รับงานไปทำที่บ้าน และมุ่งส่งเสริมการสร้างเครือข่าย "ท้องถิ่นร่วมใจ แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี"

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้ กสร. ได้มุ่งส่งเสริมให้ อปท. มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยตามมาตรฐาน หรือมีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยฝึกอบรมในพื้นที่ของอปท. ได้รับใบอนุญาตให้ฝึกอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นจากกสร. แล้ว 337 แห่ง มีประชาชนที่เกี่ยวข้อง 13,744,665 คน จากจำนวนอปท.ทั่วประเทศ 7,852 แห่ง ทั้งนี้ กสร. จะเร่งขยายความร่วมมือ และขับเคลื่อนการดำเนินงานลงสู่ระดับท้องถิ่นและชุมชนให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อให้แรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน


กสร. จับมือกรมการปกครอง ใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ยกระดับการตรวจแรงงาน

Post by osh7
on 28 สิงหาคม 2560
ฮิต: 410

              กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ยกระดับการบริหารจัดการด้านแรงงานจับมือ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดทำบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยวิธีบริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Counter Service) และข้อตกลงว่าด้วยการใช้โปรแกรมสำหรับอ่านข้อมูลจากบัตรประชาชน เพื่อเสริมประสิทธิภาพการตรวจแรงงาน ณ ห้องประชุม ศ.นิคม จันทรวิทุร วันที่ 23 สิงหาคม 2560
นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวภายหลังร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯกับกรมการปกครองว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทต่อการใช้ชีวิตเป็นอย่างมาก รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวโดยกำหนดเป็นนโยบายการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์                 (e-Government) ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาครัฐนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการและ การให้บริการประชาชน ซึ่งกสร.ได้นำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ เช่น   การให้บริการระบบ E-service ระบบการตรวจแรงงาน แรงงานในกิจการประมงทะเลผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ Tablet เป็นต้น สำหรับการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในวันนี้ จะเป็นการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถของการดำเนินการตามภารกิจสำคัญในการคุ้มครองแรงงาน และแก้ไขปัญหาด้านแรงงาน เนื่องจากกรมการปกครองเป็นเจ้าของข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามภารกิจหลัก ได้แก่ การตรวจคุ้มครองแรงงาน การรับและวินิจฉัยคำร้อง ซึ่งข้อมูลบุคคลที่เชื่อมโยงนั้นกรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีในการตรวจสอบข้อมูลผู้รับบริการได้อย่างรวดเร็ว อันส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/prg/2699751

 

กสร. ติวเข้ม นายจ้าง ลูกจ้าง ป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน

Post by osh7
on 01 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 259

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ติวเข้มนายจ้าง ลูกจ้างไทย-ต่างด้าว ให้มีความรู้ด้านความปลอดภัย ในการทำงาน ร่วมสร้างจิตสำนึกป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ความปลอดภัยในการทำงานของแรงงานถือเป็นสิ่งสำคัญลำดับแรก ๆ ที่ทุกฝ่ายต้องคำนึงถึง ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทย หรือแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยย่อมต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียมกัน กสร. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการคุ้มครองแรงงานให้มีความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานจึงได้ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้ สิทธิด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้แรงงานไทย แรงงานต่างด้าว รวมไปถึงนายจ้างมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และเพื่อปลูกจิตสำนึกในการป้องกันอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานโดยการจัดอบรมให้ความรู้ และจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปชี้แจง ให้ความรู้แก่แรงงานและนายจ้างในสถานประกอบกิจการ โดยมีเป้าหมายหลักคืออัตราการประสบอันตรายจากการทำงานของประเทศไทยต้องลดลง

"การดูแลแรงงานที่ทำงานในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยหรือแรงงานต่างด้าวให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในการทำงาน เป็นความมุ่งมั่นของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใต้นโยบาย Safety Thailand ซึ่งเป็นนโยบายหลักของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตลอดจนสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ที่กำหนดให้ดูแลแรงงานทุกคนให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสามารถตอบสนองการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตของประเทศไทยในอนาคตต่อไป" อธิบดีกสร.กล่าว


กสร. ชูคนทำงานรุ่นใหม่ต้องปลอดภัยและสุขภาพดี

Post by osh7
on 30 เมษายน 2561
ฮิต: 235

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดกิจกรรมวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากลประจำปี 2561 ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ปลอดภัยสุขภาพดี พร้อมร่วมมือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องส่งเสริมวัฒนธรรมเชิงป้องกันด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานให้เกิดขึ้นกับแรงงานรุ่นใหม่

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (ส่นแยกตลิ่งชัน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ว่า องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่ได้กำหนดให้วันที่ 28 เมษายนของทุกปี เป็นวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล เพื่อรณรงค์ส่งเสริมแนวคิดในการสร้างและพัฒนาให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอย่างยั่งยืน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา ซึ่งในปีนี้องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับการรณรงค์ คือ "คนรุ่นใหม่ปลอดภัยและสุขภาพดี" (Generation Safe and Healthy) ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ที่ก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานมีความปลอดภัยในการทำงานและมีสุขภาพอนามัยที่ดี เนื่องจากแรงงานรุ่นใหม่ที่มีอายุระหว่าง 15 – 24 ปี มีความเสี่ยงต่อการประสบอันตรายจากการทำงานเนื่องจากขาดประสบการณ์ในการทำงาน ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนายจ้าง ลูกจ้าง หัวหน้างาน และเครือข่ายด้านความปลอดภัย ทั้งในการปรับปรุงสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัย การรณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานแก่แรงงานรุ่นใหม่

รองอธิบดี กสร. กล่าวต่อว่า การจัดกิจกรรมวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากลประจำปี 2561นอกจากจะเป็นการรณรงค์และสร้างความร่วมมือกับนายจ้าง ลูกจ้าง และภาคีเครือข่ายความปลอดภัยแรงงาน ในการร่วมกันสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นกับแรงงานรุ่นใหม่แล้ว ยังเป็นแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมที่จะขับเคลื่อนและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอีกทางหนึ่งด้วย


กสร. ติวเข้มนายจ้างลูกจ้างในกรุง ป้องกันอัคคีภัย

Post by osh7
on 17 ธันวาคม 2561
ฮิต: 444