8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

รมว.เเรงงาน รับฟังข้อค้าน ร่างกฎหมาย จป.วิชาชีพ – สั่ง อธิบดี กสร. พิจารณาภายใน 2 สัปดาห์

Post by Osh7
on 19 ตุลาคม 2561
ฮิต: 770

รมว.เเรงงาน เชิญมหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลเพิ่ม หลังเรียกร้องตัดข้อ 13 (4) ร่างกฎหมาย จป.วิชาชีพ สั่งการ อธิบดี กสร. นำไปพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์ ด้านผู้เเทนสถาบันศึกษายันบัณฑิตจบมาเพียงพอ เเนะทางเลือกสถานประกอบการส่งลูกจ้างเรียนทางไกลหลักสูตรอาชีวอนามัยฯ กับ มสธ. 

วันที่ 18 ต.ค. 2561 ที่กระทรวงแรงงาน พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เชิญผู้แทนของมหาวิทยาลัยเข้าพบ เพื่อพูดคุย หารือ และรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ... ประเด็น คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ภายหลังมหาวิทยาลัย เรียกร้องให้ตัดข้อ 13 (4) ที่เปิดโอกาสให้ผู้จบสาขาใดก็ได้ สามารถเป็น จป.วิชาชีพได้ โดยไม่ต้องจบหลักสูตรอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยกับสำนักข่าวอิศราwww.isranews.org ภายหลังการเข้าพบ รมว.แรงงาน ว่า พล.ต.อ.อดุลย์ ค่อนข้างเปิดรับฟังข้อมูลและเข้าใจประเด็นที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องร่วมกัน โดยได้สั่งการให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) นำข้อเสนอที่ได้รับไปพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ อย่างไรก็ตาม หลังจากประชุมเสร็จ ผู้แทนของมหาวิทยาลัยได้พูดคุยหารือกันต่อร่วมกับที่ปรึกษา รมว.แรงงาน ในประเด็นหลักถึงเหตุผลต้องรวมตัวคัดค้านให้มีข้อ 13 (4) ในร่างกฎหมายฉบับดังกล่าว

“เราไม่ได้กังวลบัณฑิตที่จบมาจะตกงาน แต่สิ่งที่กังวลคือ การเปิดช่องมีข้อ 13 (4) ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม ดังนั้น เราจะไม่ให้เกิดความเสี่ยงนี้ขึ้น”

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มธ. กล่าวต่อว่า ในอดีตเปิดโอกาสให้บัณฑิตทุกสาขาเป็น จป.วิชาชีพได้ เพราะมหาวิทยาลัยผลิตไม่เพียงพอ แต่ปัจจุบันยืนยันว่า เพียงพอ โดยข้อมูลจาก กสร. เมื่อ 8 ต.ค. 2561 แสดงจำนวนสถานประกอบการทุกประเภทกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ต้องมี จป.วิชาชีพตามกฎหมาย ทั้งสิ้น 15,357 แห่ง ซึ่งที่ผ่านมาพบว่า ได้มีบัณฑิตจบหลักสูตรเฉพาะทางจากมหาวิทยาลัย 26 แห่ง 20,577 คน (ข้อมูล ณ 30 ก.ย. 2561) จะเห็นว่า เกิดเป้าหมายที่กำหนดไว้แล้ว

“ในอนาคตยังมีแผนปี พ.ศ. 2561-64 ระยะ 5 ปี ในการเตรียมผลิตบัณฑิต จากเดิมที่มีมหาวิทยาลัย 26 แห่ง เป็น 28 แห่ง คาดว่าจะสามารถผลิตบัณฑิตได้ 10,834 คน ส่วนสถานประกอบการขนาดเล็กขาด จป.วิชาชีพ มีจำนวนเท่าไหร่นั้น ยังไม่ได้รับข้อมูล” รศ.ดร.สสิธร กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สภาคณบดีคณะสาธารณสุขแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เปิดทำการหลักสูตรระดับปริญญาตรี วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีข้อเสนอในที่ประชุมในครั้งนี้ด้วยว่ากระทรวงแรงงานต้องรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานการให้ความคุ้มครองลูกจ้าง ด้วยการคงไว้ซึ่งผู้ที่จะเป็น จป.วิชาชีพ ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ส่วน กสร.ต้องศึกษาถึงสาเหตุที่แท้จริงที่สถานประกอบการไม่สามารถว่าจ้างผู้ที่จะเป็น จป.วิชาชีพได้ และสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ยินดีที่จะร่วมมือกับ กสร. ในการทำโครงการความร่วมมือการผลิตบัณฑิตทางด้านนี้ให้กับสถานประกอบการที่มีปัญหาไม่สามารถหาผู้ที่จะมาเป็นจป.วิชาชีพ และเห็นว่า สถานประกอบการยังมีทางเลือกที่สามารถส่งลูกจ้างเข้าศึกษาต่อวิชาเอกด้านนี้ผ่านระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ได้ .

อธิบดีกสร. หารือจป. กำหนดทิศทางการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่าย

Post by Osh7
on 30 ตุลาคม 2561
ฮิต: 215

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญผู้แทนเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน เข้าหารือชี้แจงนโยบายด้านความปลอดภัย พร้อมกำหนดทิศทางการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่าย

นายวิวัฒน์ ตังหงส์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2562 กสร.จะมุ่งเน้นการบังคับใช้กฎหมายความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจังและร่วมกับภาคีเครือข่ายในการสร้างการรับรู้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เครือข่ายด้านความปลอดภัยในการทำงานมีสมาคมและชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานอยู่ทั่วประเทศทำให้สามารถเข้าถึงแรงงานกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงและเป็นวงกว้างจึงถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น กสร. จึงได้เชิญเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย

- ผู้แทนจากสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประเทศไทย)

- ผู้แทนชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ภาคกลาง และภูมิภาค

เข้าหารือเพื่อชี้แจงนโยบายในการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ในปีงบประมาณ 2562 และร่วมกันกำหนดทิศทางการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายเพื่อให้ภารกิจ ที่สำคัญและงานเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะงานขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และสามารถขยายผลให้เกิดความสำเร็จสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง

นายวิวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า สมาคม/ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จะทำหน้าที่เป็น ผู้ประสานความร่วมมือระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐ ในรูปแบบประชารัฐเพื่อร่วมกันสร้างการรับรู้ ข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติที่ถูกต้องแก่นายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการ ตลอดจนร่วมกันเฝ้าระวัง ความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อลดอัตราการประสบอันตรายและร่วมสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัย ที่ดีให้แก่แรงงานได้อย่างยั่งยืน