8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

กสร.ย้ำนายจ้างจัดสวัสดิการเวชภัณฑ์และยาให้กับลูกจ้างตาม กม.

Post by Osh7
on 31 สิงหาคม 2561
ฮิต: 274

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป จัดสวัสดิการเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลให้กับลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด ฝ่าฝืนมีความผิด

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้กำหนดให้นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการที่จำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ลูกจ้าง ทั้งนี้สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2548 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลในจำนวนที่เพียงพอ โดยต้องมีเวชภัณฑ์และยาพื้นฐาน อย่างน้อย 29 รายการ เช่น ปรอทวัดไข้ แอลกอฮอล์เช็ดแผล ยาแก้แพ้ ยาบรรเทาปวดลดไข้ เป็นต้น สำหรับนายจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะมีความผิด โดยมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อธิบดีกสร. กล่าวต่อว่า กสร.จึงขอให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3

กสร.ฝากนายจ้าง ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

Post by Osh7
on 28 สิงหาคม 2561
ฮิต: 254

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้างจัดมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ แนะลูกจ้างป่วยมีสิทธิลาพักตามกฎหมาย

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-20 ส.ค.61 พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว 89,846 ราย เสียชีวิต 12 ราย และคาดว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกำลังเข้าสู่ฤดูกาลระบาดของโรคประกอบกับสภาพอากาศที่แปรปรวน ร้อนสลับฝนตก อาจทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย และมักพบผู้ป่วย ในสถานที่ปิด แออัด หรือมีคนอยู่หนาแน่น ดังนั้น กสร.จึงขอความร่วมมือนายจ้าง เจ้าของสถานประกอบกิจการให้จัดมาตรการในการป้องกันโรคดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ โดยการแนะนำให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค การตรวจคัดกรองลูกจ้างก่อนเข้าทำงาน จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน อาทิ หน้ากากอนามัย จุดล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ตามที่ต่าง ๆ เป็นต้น

นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า สำหรับลูกจ้างที่ป่วยสามารถใช้สิทธิลาป่วยได้ซึ่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้สิทธิลูกจ้างลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงโดยได้รับค่าจ้างไม่เกิน 30 วันทำงานต่อปี อย่างไรก็ตามขอให้ลูกจ้างปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเรื่องการลาของสถานประกอบกิจการด้วย เช่น การแจ้งให้หัวหน้างานทราบ การแสดงใบรับรองแพทย์ในกรณีที่ลาป่วยติดต่อกันเกิน 3 วัน เป็นต้น ในกรณีที่พบว่ามีลูกจ้างป่วยนายจ้างควรให้ลูกจ้างลาพักเพื่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้างและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไปยังลูกจ้างคนอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการได้

ก.แรงงาน ร่วมสมาคมประมง ตั้งคณะทำงานถกแนวทางปฏิบัติตามกม.

Post by Osh7
on 21 สิงหาคม 2561
ฮิต: 238

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย ตั้งคณะทำงาน พร้อมจัดประชุมถกกฎหมายประมงทะเลครั้งแรก เล็งนำผลกำหนดเป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยถึงกรณีที่สมาคมการประมงแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบกิจการประมงทะเลยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีโดยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด 22 จังหวัดชายฝั่งทะเลขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาการทำประมง โดยเฉพาะประเด็นการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล ว่า จากปัญหาดังกล่าว กสร. ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล ประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการประชุมหารือร่วมกันเป็นครั้งแรกในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 เพื่อรับฟัง ความคิดเห็น ปัญหา อุปสรรคโดยละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล ตลอดจนร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายเช่น การกำหนดเวลาพัก เวลาทำงาน การตรวจเอกสาร เป็นต้น เพื่อให้มีความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ กสร. จะนำผลการหารือร่วมกันมากำหนดเป็นแนวปฏิบัติของทั้งพนักงานตรวจแรงงานใน 22 จังหวัดติดชายทะเลและผู้ประกอบกิจการประมง และหลังจากที่กระทรวงแรงงานเปิดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างเพื่อรองรับการนำเข้าแรงงานเมียนมาตามระบบ MOU เพื่อป้องกันปัญหา ในการจ้างงาน กสร. ก็จะจัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปร่วมตรวจสอบคัดกรองรวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแก่แรงงานต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานในกิจการประมงทะเลด้วย


รมว.แรงงาน เป็นประธานงานมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018

Post by Osh7
on 23 สิงหาคม 2561
ฮิต: 288

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018 ชูต้นแบบสถานประกอบกิจการที่ดี ยกระดับการดูแลแรงงานตามแนวทางประชารัฐ ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0

 พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานพิธีเปิดงานมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ว่า ขอแสดงความยินดีกับสถานประกอบกิจการที่ได้รับรางวัลในวันนี้ ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลไกสำคัญของภาคการผลิตที่ส่งเสริมให้มีการจ้างงาน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน หากสถานประกอบกิจการมีระบบบริหารจัดการที่ดีและได้มาตรฐานตามหลักสากล ย่อมส่งผลต่อให้ผู้ใช้แรงงานมีศักยภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่จะนำประเทศไทยเข้าสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน มีนโยบายสำคัญในการผลักดันและสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในวงการแรงงานอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาลมาโดยตลอด     ซึ่งเป็นการสร้างและวางรากฐานให้สังคมไทยเกิดความอยู่ดีมีสุข โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตอบสนองวิสัยทัศน์ตามยุทธศาสตร์ประชารัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0

 นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงาน ได้ดำเนินการส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีมาตรฐานการทำงานในทุกด้าน ทั้งระบบบริหารจัดการ แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการ การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแนวทางประชารัฐมาโดยตลอด การจัดงานมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2018 ถือเป็นก้าวหนึ่งของการร่วมกันพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ประชารัฐในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี เป็นสากลตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยกระทรวงแรงงานได้ขอพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานยอดเยี่ยม ทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 3 รางวัล ประกอบด้วย สถานประกอบกิจการขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (โรงงานอยุธยา) ขนาดกลาง บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด (โรงงานโรจนะ) และขนาดเล็ก บริษัท ซันเด้น (ประเทศไทย) จำกัด นอกจากนี้ ยังมี  การมอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่ธำรงรักษาระบบมาตรฐานแรงงานไทย จำนวน 27 รางวัล สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน 234 รางวัล สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 187 รางวัล และสถานประกอบกิจการที่นำตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP) ไปประชาสัมพันธ์ 30 รางวัล รวมทั้งสิ้น 478 รางวัล ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูสถานประกอบกิจการที่ให้ความสำคัญและดูแลแรงงานได้อย่างยอดเยี่ยมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานประกอบกิจการอื่น ๆ ต่อไป

 

 

ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ข่าวที่ 216/2560

ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว : ข่าว

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ลูกจ้าง นายจ้าง ร่วมถกร่างมาตรฐานเฉพาะด้าน

Post by Osh7
on 20 สิงหาคม 2561
ฮิต: 282

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เผย นายจ้าง ลูกจ้าง และภาคีแรงงาน ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างมาตรฐานแรงงานเฉพาะด้าน เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องมาตรฐานสากล และสามารถปฏิบัติได้จริง

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. ได้ประกาศใช้มาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2546 และได้ปรับปรุงข้อกำหนดให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสถานการณ์ในปี 2553 ทั้งนี้ ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำไปบริหารจัดการด้านแรงงานเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน ซึ่งมีสถานประกอบกิจการเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยแล้ว 1,452 แห่ง แต่การที่จะได้รับมาตรฐานแรงงานไทยจะต้องมีระบบจัดการและการคุ้มครองสภาพการจ้างและสภาพการทำงานของลูกจ้าง ประกอบด้วย ด้านคุ้มครองแรงงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์ ด้านความปลอดภัย และด้านสวัสดิการแรงงาน ซึ่งอาจทำให้สถานประกอบกิจการที่มีความพร้อมเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งไม่สามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงานไทยได้ ดังนั้นเพื่อเป็นทางเลือกให้กับสถานประกอบกิจการจึงได้จัดทำมาตรฐานเฉพาะด้านขึ้นเพื่อให้สถานประกอบกิจการได้มีการพัฒนาระบบบริหารในแต่ละด้านก่อนและเป็นแนวทางนำไปสู่การรับรองมาตรฐานแรงงานไทย (มรท 8001-2553) ในอนาคต

อธิบดี กสร. กล่าวต่อไปว่า ขณะนี้คณะทำงานได้จัดทำร่างมาตรฐานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว กสร.จึงได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานเฉพาะด้าน (ด้านคุ้มครองแรงงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน และด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน) ขึ้น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ่ รัชดา กรุงเทพฯ โดยมีนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้แทนองค์กรนายจ้าง ผู้แทนองค์กรลูกจ้าง นักวิชาการภาคประชาสังคม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน 120 คน การประชุม จัดขึ้นเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างมาตรฐานเฉพาะด้าน ทั้งนี้ กสร.จะนำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมไปปรับปรุงร่างมาตรฐานแรงงานให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทุกภาคส่วนยอมรับและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในสถานประกอบกิจการต่อไป