8187ede47809cc531ef4b711057ff146.jpg

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ช่อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 

กสร. เพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ เตรียมเดินหน้าส่งเสริมสวัสดิการยืดหยุ่นใน EEC

Post by Osh7
on 24 กันยายน 2561
ฮิต: 319

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ทั่วประเทศ เตรียมพร้อมเดินหน้าส่งเสริมสวัสดิการแบบยืดหยุ่น ตั้งเป้าถ่ายทอดให้ลูกจ้าง นายจ้างเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยแรงงานเขต EEC

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยแรงงานรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออก หรือ EEC โดยกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาด้านการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ผลพวงจากการพัฒนาดังกล่าวก่อให้เกิดบริบทของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจ้างงาน รูปแบบการทำงานคนทำงานสามารถนำเสนอผลงานผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยีสามารถทำงาน ณ สถานที่ใดก็ได้ไม่จำกัดอยู่เพียงการทำงานในสถานประกอบกิจการเท่านั้น ดังนั้น รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทของการจ้างงานที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้เกิดผลดีต่อลูกจ้างในด้านต่าง ๆ อาทิ การลดรายจ่ายในการดำรงชีวิต สุขภาพอนามัย สิ่งอำนวยความสะดวก เป็นต้น จึงเกิดเป็นการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการที่มีความหลากหลาย ลูกจ้างสามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้และนายจ้างสามารถจัดสวัสดิการ ได้ตรงตามความต้องการของลูกจ้าง โดยไม่ส่งผลกระทบแก่สถานประกอบกิจการ

นายอนันต์ชัย กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกสร. ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการรณรงค์ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุ่น กสร. จึงได้จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารสวัสดิการแรงงานแบบยืดหยุ่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยแรงงานรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกขึ้น โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมสวัสดิการแรงงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมโครงการ รวม 120 คน โดยมุ่งเน้นให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตวัยแรงงานรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ


 

"กสร. ย้ำ" ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กทำงานระหว่างเวลา 4 ทุ่มถึง 6 โมงเช้า ฝ่าฝืนมีโทษตามกฎหมาย

Post by Osh7
on 13 กันยายน 2561
ฮิต: 251

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างห้ามให้ลูกจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 6.00 น. ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดห้ามไม่ให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีทำงานในระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 6.00 น. เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากกสร. สำหรับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และเป็นผู้แสดงภาพยนตร์ ละคร หรือการแสดงอย่างอื่นที่คล้ายคลึงกันนั้น นายจ้างอาจให้ทำงานในระหว่างเวลาดังกล่าวได้ แต่ต้องให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นได้พักผ่อนตามสมควร

รองอธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด จะมีความผิดโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 1 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3

กสร. เรียกเจ้าหน้าที่ 22 จังหวัดชายทะเล ติวเข้มทิศทางตรวจแรงงานประมง

Post by Osh7
on 05 กันยายน 2561
ฮิต: 211

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรียกเจ้าหน้าที่ 22 จังหวัดชายทะเล วางแนวทางตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล เน้นสร้างความชัดเจนให้แก่ผู้เกี่ยวข้องและไม่เป็นภาระแก่นายจ้าง เจ้าของเรือ ควบคู่การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า รัฐบาลโดยกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) ซึ่งพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการผลักดันให้การละเมิดสิทธิด้านแรงงานลดลงและหมดสิ้นไปในที่สุด กสร. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจสำคัญในการกำกับดูแลและคุ้มครองให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้ประกาศใช้กฎกระทรวงคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเลให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น การกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างในอัตรารายเดือนโดยจ่ายไม่น้อยกว่าเดือนละครั้ง กำหนดให้นายจ้างซึ่งทำการประมงนอกน่านน้ำไทยจัดให้มีอุปกรณ์หรือระบบการสื่อสารรับส่งข้อความผ่านดาวเทียมเพื่อให้ลูกจ้างสามารถติดต่อกับเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ สามี ภริยา หรือญาติ ได้ตลอดเวลาโดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย รวมถึงการกำหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารโดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการโอนเงิน เป็นต้น นอกจากนี้ กสร. ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการคุ้มครองแรงงานในกิจการประมงทะเล ประกอบด้วย ผู้แทนจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กสร.ได้จัดการอบรมแนวทางการตรวจและการดำเนินคดีตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการตรวจแรงงานและการดำเนินคดีอาญาผู้กระทำความผิดตาม กฎกระทรวง ว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน ในงานประมงทะเล พ.ศ. 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯโดยเชิญสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดและนิติกรในพื้นที่ 22 จังหวัดติดชายทะเล รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง จำนวน 50 คน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งในเรื่องการตรวจแรงงานการสร้างความเข้าใจแก่นายจ้าง เจ้าของเรือให้สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่กฎหมายกำหนดได้อย่างถูกต้อง โดยไม่เป็นภาระแก่นายจ้าง เจ้าของเรือ ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานในเรือประมงทะเลไม่ถูกละเมิดสิทธิด้านแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุม (IUU Fishing) อีกทางหนึ่งด้วย


 

ย้ำนายจ้างเมื่อสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างเด็กอย่าลืมแจ้ง กสร.

Post by Osh7
on 10 กันยายน 2561
ฮิต: 234

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ย้ำนายจ้างที่มีการจ้างเด็กอายุ 15 ถึง 18 ปีเข้าทำงานเมื่อสิ้นสุดการจ้างต้องแจ้งพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วัน ฝ่าฝืนมีความผิด

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กำหนดให้นายจ้างที่มีการจ้างเด็กอายุ 15 ถึง 18 ปีเข้าทำงานจะต้องแจ้งการจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน นับแต่วันที่เด็กเข้าทำงานนอกจากนี้กฎหมายดังกล่าวยังกำหนดให้นายจ้างแจ้งการสิ้นสุดการจ้างภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่เด็กออกจากงานด้วย ทั้งนี้นายจ้างสามารถดาวน์โหลดแบบแจ้งการจ้างและสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ได้ที่เว็บไซด์ www.labour.go.th

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า จึงขอให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด หากฝ่าฝืนจะมีความผิดโดยมีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3


กสร. โชว์ผลงานสร้างความปรองดองด้านแรงงาน

Post by Osh7
on 04 กันยายน 2561
ฮิต: 286

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โชว์ผลงานสร้างความปรองดองในกลุ่มผู้ใช้แรงงานผ่านโครงการส่งเสริมแรงงานสมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย และโครงการปรองดองสมานฉันท์แรงงานเผยมีนายจ้าง ลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรรมกว่า 2,000 คน จากสถานประกอบกิจการกว่า 500 แห่ง

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่าการสร้างความปรองดองและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมเป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาล กสร. ได้นำแนวนโยบายดังกล่าวมาใช้ในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีและปรองดองให้เกิดขึ้นระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ป้องกันปัญหาและผลกระทบจากข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น โดยได้ดำเนินการผ่านโครงการแรงงานสมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทยและโครงการปรองดองสมานฉันท์แรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน โดยมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ 5 ภาค ได้แก่ ลำพูน นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา สงขลา ชลบุรี รวมถึงสถานประกอบกิจการที่เคยมีปัญหาข้อพิพาทแรงงาน ข้อขัดแย้งมาก่อน โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การอบรมและบรรยายให้ความรู้ การเสวนา การจัดนิทรรศการ กิจกรรมนันทนาการสอดแทรกความรู้เรื่องแรงงานสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแรงงานสูงอายุ เป็นต้น

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า จากการดำเนินโครงการทั้งสองโครงการข้างต้น ได้รับการตอบรับที่ดีจากสถานประกอบกิจการ โดยมีนายจ้าง ลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรรม รวม 2,849 คน สถานประกิจการ 572 แห่ง ซึ่งเมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา กสร. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 6 กระทรวงและ 14 หน่วยงานแถลงผลงานและการรวมพลังสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนนำไปสู่การปฏิบัติและร่วมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในวงการแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม กสร. จะเดินหน้าส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดีกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างโดยจะดำเนินการส่งเสริมในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป