5a0e40edaccbf251f8df220a6bbda631.jpg

ช่อง Youtube กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ช่อง Youtube ศปข.7

ศปข.7 (ราชบุรี)

907526
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
684
1330
6007
889831
2014
49939
907526

Your IP: 192.168.2.69
2021-12-02 13:44

ปลอดภัยไปด้วยกัน

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.31 การดำเนินการเมื่อครอบครองสารเคมีอันตรายในสถานประกอบกิจการ

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.32 สาระสำคัญกฎกระทรวงฯ ที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 (1)

ปลอดภัยไปด้วยกัน EP.33 สาระสำคัญกฎกระทรวงฯ ที่อับอากาศ พ.ศ. 2562 (2)

ประวัติ

Post on 03 ธันวาคม 2558
by Super User
ฮิต: 1322

ประวัติความเป็นมา
               ปัจจุบันภาครัฐมีความตระหนักถึง ปัญหาสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัยในการทำงาน การเกิดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน ซึ่งเป็นความสูญเสียทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม     จึงได้ จัดตั้งสถาบันความปลอดภัยในการทำงานขึ้น ในปี พ.ศ. 2526 ซึ่ง ปัจจุบันได้มีการแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใหม่โดยรวมภารกิจของ กองตรวจความปลอดภัย   

และสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน เป็น “สานักความปลอดภัยแรงงาน” และ เปลี่ยนเป็น “กองความปลอดภัยแรงงาน” เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและเห็นชอบในหลักการกาหนดให้ “ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 6” ซึ่งเดิมชื่อ “ศูนย์ความ ปลอดภัยในการทางานพื้นที่ 4” เป็นกลุ่มงานภายใต้สานักความ ปลอดภัยแรงงาน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการให้บริการ และ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ ขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพ อนามัยดี” ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นาไปสู่ความเข้มแข็ง ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน และต่อมาเพื่อให้การ บริหารจัดการภารกิจของศูนย์ความปลอดภัย สานักความปลอดภัย แรงงานเป็นปัจจุบัน ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน และสอดคล้องกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 7” ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น “ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7”

พื้นที่รับผิดชอบ ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7 มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 จังหวัด คือ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี"

พันธกิจ
1. พัฒนามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้สอดคล้องกับ มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริม พัฒนา และกากับดูแลด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3. พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ใน ทุกภาคส่วน
4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ภารกิจ
- งานสนับสนุนการปฏิบัติงานความปลอดภัยแรงงานเชิงเทคนิคและวิชาการ
- งานตรวจความปลอดภัยแรงงานเชิงเทคนิคและสนับสนุนการตรวจตามกฎหมายความปลอดภัยแรงงาน
- งานประสานการตรวจสอบและประเมินบุคคล นิติบุคคลหรือหน่วยงานที่ให้บริการความปลอดภัยแรงงาน
- งานให้คาปรึกษาแนะนาเกี่ยวกับความปลอดภัยแรงงาน
- งานสอบ สวน วิเคราะห์อุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน
- งานรณรงค์ ส่งเสริมด้านความปลอดภัยแรงงาน
- งานสนับสนุนสถานประกอบกิจการในการเฝ้าระวังสุขภาพ/สิ่งแวดล้อมในการทำงาน
- งานส่งเสริม ประสานงานและประเมินระบบการทางาน เครือข่าย ความปลอดภัยแรงงาน
- ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาการประสบอันตรายจากการทำงาน
- ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริการของศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7
               เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการให้มีประสิทธิภาพ มีดังนี้
1. บริการด้านสุขศาสตร์แรงงาน - ให้คำแนะนาการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- ให้คาแนะนาในการเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
2. บริการด้านสารสนเทศความปลอดภัย
- บริการสืบค้นข้อมูลความปลอดภัยในการทางานแก่ผู้สนใจ
- บริการข้อมูลความปลอดภัยจากฐานข้อมูลต่างๆ
- บริการห้องสมุดวิชาการด้านความปลอดภัย
- บริการสื่อสิ่งพิมพ์ทางวิชาการด้านความปลอดภัย /ข่าวสารความปลอดภัย
- เอกสารความปลอดภัย / ข้อปฏิบัติความปลอดภัย / ข้อมูลเคมีภัณฑ์
- บริการให้คาปรึกษา / ตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยแรงงาน
3. บริการด้านการฝึกอบรม/นิทรรศการ
- บริการข้อมูลวิทยากรบรรยายด้านความปลอดภัยแรงงาน
- บริการบอร์ดนิทรรศการความปลอดภัยแรงงาน