กฎหมายความปลอดภัยเกี่ยวกับหน่วยฝึกอบรมดับเพลิง

Post by Osh7
on 14 สิงหาคม 2561
ฮิต: 290

กสร. เตือนนายจ้างแจ้งรายชื่อสารเคมีอันตรายภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีอยู่ในครอบครอง

Post by Osh7
on 14 สิงหาคม 2561
ฮิต: 225

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เตือนนายจ้างที่มีการใช้สารเคมีอันตราย ปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัยแจ้งรายชื่อสารเคมีอันตรายภายใน 7 วัน นับแต่วันที่มีอยู่ในครอบครอง ฝ่าฝืนมีความผิด

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556 กำหนดให้นายจ้างที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครอง ต้องจัดทําบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตรายและรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายตามแบบที่กําหนด พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อของสารเคมีอันตรายต่อกสร.ภายใน 7 วันนับแต่วันที่มีสารเคมีอันตรายอยู่ในครอบครอง

อธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนั้นภายในเดือนมกราคมของทุกปีนายจ้างต้องแจ้งบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย และรายละเอียดข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมีอันตรายที่มีอยู่ในครอบครองต่อกสร. ด้วย จึงขอให้นายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย หากฝ่าฝืนจะมีความผิดโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ กรณีต้องการทราบรายชื่อสารเคมีอันตรายหรือแบบแจ้งรายชื่อ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.oshthai.org หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่กองความปลอดภัยแรงงาน โทรศัพท์ 0 2448 9128-39 ต่อ กลุ่มงานมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

งานสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี) ประจำปี 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

Post by Osh7
on 25 กรกฎาคม 2561
ฮิต: 547

  

  

วันที่ 25  กรกฎาคม  2561 นายวิโรจน์ จันทร์สุนทรภาส ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 7  พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และกรรมการผู้บริหาร สมาคม/ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน 8 จังหวัดในเขตภาคตะวันตก(นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม กาญจนบุรี เพชรบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี) เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันตก (จังหวัดราชบุรี) ประจำปี 2561 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  ซึ่งการจัดงานในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ เสริมสร้างความรู้ตามมาตรฐานกฎหมายในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยให้แก่ นายจ้าง ลูกจ้าง เครือข่าย จป. และเครือข่ายสถานศึกษาในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรี โครงการ Safety Thailand ทั้งนี้ เพื่อการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในเชิงป้องกันและลดอันตรายจากการทำงาน อนึ่งงานในวันนี้ประกอบด้วยการสัมนาทางวิชาการด้านกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน การอบรมการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย การปฐมพยาบาลช่วยชีวิตและกู้ชีพ  ออฟฟิตซินโดรม...