ร้องเรียนการกระทำที่ไม่ปลอดภัยในการทำงานในสถานประกอบกิจการในพื้นที่รับผิดชอบ การปฏิบัติหน้าที่มิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่อยู่:
ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต ๗
๑๓๘/๑ หมู่ ๑๐ ตำบล ดอนตะโก
อำเภอ เมือง
จังหวัด ราชบุรี
๗๐๐๐๐
ประเทศไทย
โทรศัพท์:
032320546
โทรสาร:
032320546
ส่งอีเมล
(ไม่จำเป็น)
ข้อมูลอื่นๆ:

กรณีที่พบปัญหา

 

๑. การกระทำหรือสภาพที่ไม่ปลอดภัยทางด้านความปลอดภัยในการทำงาน

    ของสถานประกอบกิจการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 

๒. การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประพฤติมิชอบ